Toekenning projectsubsidies ‘archeologisch syntheseonderzoek 2019'

Tot en met 1 april 2019 konden bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag indienen voor een projectsubsidie “syntheseonderzoek archeologie”. Er werden in totaal 14 aanvraagdossiers ingediend. Vier projectvoorstellen ontvangen al een subsidie.

 

Een onafhankelijke achtkoppige jury bestaande uit 3 buitenlandse experten, 3 experten vanuit de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en twee experten van ons agentschap, beoordeelde de ingediende projectvoorstellen één voor één op basis van de beoordelingscriteria en kwam op unanieme wijze tot een rangschikking. De 6 best gerangschikte projectvoorstellen kunnen gefinancierd worden met het budget dat door de Vlaamse Regering voorzien is voor deze projectsubsidie.

De geselecteerde projectvoorstellen vertonen een mooie mix zowel op het vlak van indieners (bedrijven, universiteiten en een intergemeentelijk samenwerkingsverband), van chronologie van het onderzoeksthema (van WOII via de vroege middeleeuwen en de Romeinse periode tot de verre prehistorie) als van regionale spreiding.

 

Volgende onderzoeksprojecten ontvangen al een subsidie:

LAReS bvba: Een archeologisch perspectief op de evolutie van de houtbouw in de Antwerpse Kempen.

De indieners willen een beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen die de houten huizen - daterend vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen - hebben doorgemaakt in een gedeelte van de archeoregio Kempen. De resultaten van het onderzoek zullen leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en zo richting geven aan toekomstige opgravingen, onderzoeken en de analyse van nieuwe en nog onuitgewerkte opgravingen. Daarnaast is het project een opstap naar een meer diepgaand vervolgonderzoek. Binnen de kaders van dit eerste onderzoek worden handvaten gegenereerd en onderzoeksvragen geformuleerd waarmee de wooncultuur wordt bestudeerd.

 

Archeologie en Erfgoed bvba: Zoeken naar steentijd artefactensites… of niet? De criteria voor het bepalen van de aanpak voor prospectie met ingreep in de bodem in de preventieve archeologie in Vlaanderen.

Dit onderzoek richt zich op de problematiek van archeologische prospectie naar artefactspreidingen uit de steentijd (het paleolithicum en mesolithicum, >300.000 – 6.000 jaar geleden) op hedendaags Vlaams grondgebied. Onze regio kent een lange periode van discontinue menselijke aanwezigheid, die volgens onze huidige wetenschappelijke kennis teruggaat tot tenminste 300.000 jaar geleden. De vroegste menselijke bewoners in Vlaanderen vormden voor meer dan 98% van deze periode gemeenschappen van mobiele jagers, verzamelaars en/of vissers. Tijdens hun bestaan hebben deze prehistorische mensen, elk in hun eigen ecosysteem, een rijkdom aan artefacten gecreëerd, dat uiteindelijk gedeeltelijk een onderdeel is geworden van het archeologisch bodembestand. Vooraleer deze materiële resten ons kunnen informeren over het gedrag van de prehistorische mens, hun leefwereld en hun relatie met de natuurlijke omgeving, moeten ze eerst en vooral ontdekt worden. 

 

Universiteit Gent: Conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen.

Sinds het begin van de 21ste eeuw is er een enorme vooruitgang geboekt op het vlak van conflictarcheologie, en dan vooral van de Eerste Wereldoorlog. Dit project wil een basis te leggen voor een gedegen archeologische aanpak van het onderzoek van sporen en resten uit WOII.

 

KU Leuven: De genetische en archeologische synthese van een Merovingisch grafveld aan de Vlaamse Kust.

Na de melding van een toevalsvondst in Koksijde werden begin 2017 een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven. Deze Koksijdse site bleek bijzonder waardevol te zijn door de aanwezigheid van zowel gebouwstructuren, culturele artefacten als ecologisch vondstmateriaal. Intrigerend was bovendien de vaststelling dat de bewoningsfase kort nadien werd opgevolgd door een grafveld. De opgegraven begraven resten bestaat uit drieënvijftig individuen die al wetenschappelijk onderzocht zijn. Toch blijven er nog heel wat cruciale onderzoeksvragen onbeantwoord, wat de archeologische synthese van deze site bemoeilijkt. Zo is er geen informatie over de verwantschapsrelaties tussen de individuen binnen de site, over hun afkomst en link met andere West-Europese populaties in die periode en vandaag. Een state-of-the-art genetisch onderzoek op het skeletmateriaal kan op deze vragen antwoorden bieden.

 

De projecten die in 2018 een subsidie ontvangen, zijn ondertussen allemaal opgestart. Momenteel is het nog wat vroeg om eerste resultaten te delen, maar we houden jullie op de hoogte zodra we nieuws hebben.