Tweede principiële goedkeuring Vlaamse Regering voor wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet

Op 9 februari 2018 verleende de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan de voorziene wijzigingen van het Onroerenderfgoeddecreet. Na de eerste principiële goedkeuring werd het ontwerp voor advies voorgelegd aan de SARO.

Op basis van het SARO-advies en inspelend op de reacties vanuit de stakeholders en betrokken sectoren, stuurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet op volgende vlakken bij:

  • De voorziene verhoging van het oppervlaktecriterium van 3000 naar 5000 m² werd geschrapt. Aan de hand van dit criterium wordt bepaald of voor ontwikkelingsprojecten buiten archeologische zones een archeologienota moet worden opgemaakt.
  • Het toepassingsgebied van de ‘archeologienota met beperkte samenstelling’, de archeologienota light, zal verruimd worden in de Code van Goede Praktijk.
  • De mogelijkheid tot het verlenen van vrijstellingen archeologienota door erkende onroerende erfgoedgemeenten wordt beperkt tot percelen van maximaal 5000 m². Daarnaast worden de criteria voor vrijstellingen op gemeentelijk niveau voor de opmaak van een archeologienota aangescherpt. 
  • Voorafgaand aan een voorlopige bescherming zal ook het advies van de eigenaar ingewonnen worden. De procedure hiervoor werd preciezer uitgeschreven.
  • De premie voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd tot 80% en er komt een nieuwe premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Het ontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt. Dan kan de parlementaire behandeling starten. Na de goedkeuring van de decreetswijziging door het Vlaams Parlement volgen de nodige wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit. Hierin zal ook de inwerkingtredingsdatum van al deze wijzigingen bepaald worden. Voorlopig verandert er dus nog niets.