Uitvoering Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid: definitieve goedkeuring van de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet

Regelgeving en beleid

Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. Die visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen. Om de visienota te implementeren is een wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet en vervolgens ook het Onroerenderfgoedbesluit nodig. 

Na eerdere principiële goedkeuringen heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 1 april 2022 de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet definitief goedgekeurd. Deze definitieve goedkeuring volgt op de verwerking van het advies van de Raad van State.

Procedureverloop

Nu de Vlaamse Regering de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet definitief heeft goedgekeurd gaat het wijzigingsdecreet naar het Vlaams Parlement. Daar wordt de tekst eerst in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed besproken. Daarna wordt de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet plenair behandeld.

Pas als het Vlaams Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven aan de decreetswijziging kan de Vlaamse Regering de wijziging bekrachtigen. De tekst wordt daarna gepubliceerd in het Staatsblad.

We kunnen nu ook starten met de aanpassing van het Onroerenderfgoedbesluit. Dat regelgevende traject zal verschillende maanden in beslag nemen.

Voorziene inwerkingtreding

De erkenning van onroerenderfgoedgemeenten is gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen. Die cyclus werkt met driejaarlijkse vaste momenten waarop bijvoorbeeld nieuwe gemeenten een erkenning als onroerenderfgoedgemeente kunnen aanvragen. Het eerstvolgende moment is begin volgend jaar. Dat maakt 1 januari 2023 bijgevolg de streefdatum voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsdecreet.