Vanaf 10 december geen aanvragen meer voor bijzondere erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten

Premies en financiële steun

Op vrijdag 16 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Matthias Diependaele een aanpassing van het Onroerenderfgoedbesluit definitief goed. Vanaf 10 december 2020 wordt de mogelijkheid om een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure of een meerjarenpremieovereenkomst aan te vragen voor onbepaalde tijd geschorst.

Wat betekent dit?

Vanaf donderdag 10 december 2020 kan je geen aanvragen meer indienen voor een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure of voor een meerjarenpremieovereenkomst. Deze mogelijkheid wordt dan geschorst. Je kan wel nog een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure of een onderzoekspremie aanvragen, aan deze procedures wijzigt er niets.

Aanvragen die vóór 10 december worden ingediend en die ontvankelijk verklaard kunnen worden, vallen niet onder de schorsing.

Waarom is deze schorsing nodig?

Vlaanderen investeert elk jaar bijna honderd miljoen euro in onderhoud en herwaardering van onroerend erfgoed. Maar door de grote vraag ontstond een lange achterstand: de gekende wachtlijst. Investeringsdossiers moeten soms jaren wachten tot er geld beschikbaar is.

De Vlaamse Regering wil daar iets aan doen en wel via drie verschillende pistes. Die moeten samen voor een nieuw evenwicht zorgen tussen de financiële behoeften van de erfgoedeigenaars en de budgettaire mogelijkheden van de overheid.

  • Ten eerste werken we volop aan een bijsturing van de premieregels. Het wijzigingsbesluit hiervan werd op 18 september een eerste keer goedgekeurd en zit nu in adviesfase. Meer informatie hierover vind je in dit nieuwsbericht.
  • Ten tweede investeert de Vlaamse overheid éénmalig 100 miljoen extra in onroerend erfgoed via het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.
  • Ten derde willen we met een schorsing de instroom aan nieuwe dossiers een halt toeroepen, zodat werk kan worden gemaakt van een planmatige afbouw van de wachtlijst. Ondertussen stappen we over op de nieuwe premieregels met o.m. een systeem met open oproepen.

De schorsing en de extra middelen zijn dus een eerste stap in het terugdringen van de wachtlijst. De wijzigingen van de premieregels moeten ervoor zorgen dat het wachtlijst op een duurzame manier verdwijnt en het premiestelsel zo efficiënt mogelijk wordt.

Het solidariteitsprincipe

Financiële ondersteuning gaat uit van solidariteit en kostenbewustzijn. Dat betekent enerzijds dat wie steun nodig heeft, die moet kunnen krijgen. Anderzijds moet de overheid kunnen ingrijpen als ze niet meer binnen redelijke termijnen aan de vraag kan voldoen of als stimuli niet voldoende inspelen op de behoeften en opportuniteiten die er zijn. Het huidige ondersteuningssysteem is volledig vraaggestuurd en voorziet dergelijke veiligheidsmechanismen niet, waardoor er wachtlijsten ontstaan en nieuwe behoeften niet kunnen worden vervuld. We willen het systeem daartegen beveiligen en verduurzamen.