Net als voorgaande jaren konden archeologische bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag indienen voor een projectsubsidie syntheseonderzoek archeologie. Er werden in 2022 in totaal acht aanvraagdossiers ingediend. Zes projectvoorstellen ontvangen een subsidie.

Thema's

Archeologie

In februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen.

Op vrijdag 8 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit. Deze volgt op het inwinnen van het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de Verwerking van Persoonsgegevens (VTC). Het ontwerp van wijzigingsbesluit en de begeleidende nota aan de Vlaamse Regering werden op een aantal punten aangepast en vooral verduidelijkt.

Thema's

Regelgeving en beleid

Wij nodigen je uit aan De ArcheoToog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. De eerste reeks van 4 afleveringen staat in het teken van de prehistorie. 

 

Na twee jaar wachten ontvingen de Koloniën van Weldadigheid afgelopen maandag het erfgoedlabel uit handen van Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Het label werd al in 2020 toegekend, maar omwille van corona-perikelen kon de officiële overhandiging nu pas plaatsvinden. De Koloniën zijn een transnationaal dossier tussen België en Nederland.
De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-kolonie onderdeel van uitmaken, tonen hoe in het voormalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een sociaal experiment werd opgezet om armoede tegen te gaan. Het is een uniek project in Europa en stond aan de basis van onze welvarende verzorgingsstaat.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid

Landschappen