Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, stelde op 14 november 2017 de jaarlijkse beleidsbrief Onroerend Erfgoed voor in het Vlaams Parlement.

De belangrijkste accenten in een notendop:

  • Bijsturen van de regelgeving na evaluatie

Het Onroerenderfgoeddecreet, dat begin 2015 in werking trad, werd halverwege 2017 aan een evaluatie onderworpen. In aansluiting op de evaluatie heeft de Vlaamse Regering op 14 juli 2017 de conceptnota Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie goedgekeurd. Deze nota geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de regelgeving worden voorzien. Op basis van de conceptnota wordt de onroerenderfgoedregelgeving in 2018 bijgestuurd. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn enkele procedurele aanpassingen, een verdere bijsturing van het premiestelsel en een optimalisatie van het archeologische traject.

  • Een flexibele en klantvriendelijke overheid

Het agentschap blijft werken aan een cultuurverandering en heeft specifieke acties ondernomen om haar dienstverlening aan de klanten te optimaliseren. In de eerste plaats werd ingezet op de digitalisering van de dienstverlening, om zo de interacties tussen overheden en burgers en ondernemers zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. In 2017 zijn ook verschillende afwegingskaders ontwikkeld, die het mogelijk maken om helder over te brengen wat mee in overweging is genomen om tot een bepaalde beslissing te komen. Er is bovendien hard gewerkt aan de voorbereiding van een centrale klantendienst en een vernieuwde regiowerking, die in 2018 worden gerealiseerd.

  • Een diversificatie van het financieringsstelsel

In de loop van 2017 zijn stappen gezet om de premieregelgeving op korte termijn te optimaliseren. Zo is bijvoorbeeld de premie voor buitensporige opgravingskosten bijgestuurd. Daarnaast werd werk gemaakt van de diversificatie van het financiële ondersteuningsinstrumentarium. De vermindering van de verkooprechten en schenkbelasting voor beschermde monumenten trad in werking op 14 mei 2017. In september 2017 werd de erfgoedlening gelanceerd, een lagerentelening voor renovatie- of restauratiewerken aan beschermd onroerend erfgoed of aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Tot slot wordt gewerkt aan een geoptimaliseerde vermindering van de personenbelasting voor onderhoud en restauratie van beschermd onroerend erfgoed.

  • Een focus op duurzaamheid

Herbestemming en hergebruik van erfgoed blijft een prioritair thema. Zo werd in 2017, in nauwe samenwerking met de Vlaams Bouwmeester, de Meesterproef Erfgoed en Herbestemming georganiseerd. De samenwerking tussen onroerend erfgoed en het beleidsdomein Omgeving wordt geïntensifieerd. In 2018 worden verschillende partners aan tafel gezet om een debat te voeren over hoe onroerend erfgoed op een creatieve en duurzame manier kan bijdragen tot een verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze leefomgeving. Het voorbije jaar zijn ook de inspanningen opgedreven om het beschermd onroerend erfgoed energiezuiniger te maken en ook in 2018 blijft het belangrijk dat iedereen zijn steentje blijft bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

  • Meewerken aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Het jaar 2018 werd uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Via specifieke projectsubsidies en de organisatie van een aantal netwerkmomenten, wensen we in Vlaanderen het draagvlak voor de zorg voor het erfgoed te verhogen, de samenwerking tussen de verschillende actoren te bevorderen en kwalitatieve bottom-upinitiatieven te stimuleren. Het Erfgoedjaar is bovendien een uitgelezen kans om verder aan de slag te gaan met de conventie van Faro over de bijdrage van het erfgoed aan de samenleving. De screening van deze conventie in 2017 leerde ons dat de maatschappij als geheel meer betrokken moet worden bij de zorg voor en de omgang met het erfgoed in Vlaanderen. Verschillende initiatieven, zoals een onderzoek naar het draagvlak voor onroerend erfgoed, spelen hierop in.

Downloads