Op 1 februari 2018 gingen de rechtsgevolgen van kracht van het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Op 16 januari 2018 ondertekende minister Geert Bourgeois dit besluit en twee dagen later verscheen het in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed dat in het document is opgenomen.

Rechtsgevolgen

De rechtsgevolgen die voortkomen uit dit besluit zijn hetzelfde als voor andere vaststellingen. Ze dienen om de zorg voor alle opgenomen items te waarborgen. Zo kan je een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat voor delen zichtbaar vanop de openbare weg. Je kan in aanmerking komen voor een erfgoedlening om bouwkundig erfgoed aan een voordelige rentevoet te renoveren. Zonevreemde gebouwen kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. In de sociale woningbouw geldt voor gebouwen uit de vastgestelde lijst de zogenaamde 80%-regel niet, en mag de renovatiekost hoger zijn. Opdat nieuwe eigenaars de rechtsgevolgen zouden vernemen, moet elke akte of overeenkomst bij eigendomsoverdracht vermelden dat het goed is opgenomen in de vastgestelde inventaris en verwijzen naar de rechtsgevolgen.

Bij een vergunningsaanvraag over vastgestelde bouwkundig erfgoed maakt de lokale overheid alle beslissingen. Als je voor een vastgesteld bouwkundig relict of geheel een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor sloop aanvraagt, speelt de erfgoedwaarde een rol. De vergunningverlenende overheid; meestal de stad of gemeente, in uitzonderlijke gevallen het Vlaams Gewest, moet in haar beslissing duidelijk motiveren hoe ze met de erfgoedwaarden heeft rekening gehouden bij het nemen van haar beslissing.

Voor administratieve overheden geldt ten slotte ook de zorg- en motiveringsplicht. Dit rechtsgevolg geldt enkel na het doorlopen van een vaststellingsprocedure met openbaar onderzoek, en dat dus voor het eerst toegepast kan worden voor het bouwkundig erfgoed in Limburg. Een gemeente, een OCMW, overheidsdienst, provincie of andere administratieve overheid moet voor alle werken of activiteiten die de overheid zelf uitvoert of waarvoor het de opdracht geeft, onderzoeken of ze een directe impact hebben op het geïnventariseerd erfgoed. Daarenboven moet die overheid motiveren welke maatregelen er genomen zijn om aan de zorgplicht te voldoen.

Wat is vastgesteld?

Wil je weten welk bouwkundig erfgoed in Limburg vastgesteld is met het nieuwe besluit? Dan kun je dat opzoeken op twee manieren: in een nieuwe module op de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed, of op het geoportaal.

Vanaf 1 februari 2018 beschikt ieder vastgesteld bouwkundig relict of geheel over een aparte fiche binnen de aanduidingsobjectendatabank. Die module binnen de inventariswebsite bevat al langer alle fiches van het beschermde onroerend erfgoed. Vanaf nu vind je er ook alle beschikbare informatie over het vastgestelde bouwkundige erfgoed terug.

Via het zoekformulier kan je zelf opzoekingen doen. Kies daarvoor bij ‘Aanduidingstype’ voor de zoekterm ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’. Deze zoekterm kan je combineren met geografische zoektermen (gemeente, straat) of thematische zoekgegevens (typologie, bouwstijl enz.). Achter deze link vind je meteen alle fiches van het vastgestelde bouwkundig erfgoed in Limburg.

De aanduidingsobjectfiche van een vastgesteld bouwkundig relict of geheel bevat informatie over het juridische statuut van dit object. Dit juridische luik bevat de geldigheidsdatum van de vaststelling en een link naar het geldende vaststellingsbesluit met alle bijhorende bestanden.

Bij elk item vind je daarenboven een korte beschrijving van wat vastgesteld is, en de beknopte karakterisering in de vorm van trefwoorden of thesaurustermen. Centraal in de fiche vind je telkens een afbakening van het vastgestelde bouwkundige relict of geheel met een polygoon of vlak op een gegeorefereerd plan, die gelinkt is met het geoportaal.

Alle vastgestelde bouwkundige objecten worden via het geoportaal ontsloten in de aparte laag ‘Vastgestelde inventarissen: bouwkundig erfgoed’ die voor het eerst alle vastgesteld bouwkundig erfgoed zal bundelen in één polygonenlaag. Bovenaan de homepagina van het geoportaal kan je makkelijk zoeken op adres. Rechts op de pagina vind je de verklaring van alle kleurenlagen. Daar kan je ook enkel de laag van het vastgestelde bouwkundige erfgoed selecteren.

Maak je gebruik van de datalagen van het agentschap Onroerend Erfgoed? Schakel dan zo snel mogelijk over op de nieuwe datalaag met de meest recente info. De datalaag met het vastgesteld bouwkundig erfgoed kan je downloaden en bevindt zich in het pakket ‘Aanduidingsobjecten (beschermingen en vaststellingen)’.

Meer informatie

Je kunt met alle vragen over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Limburg terecht bij het inventaristeam.