Een ast is een historische drooginstallatie, die werd gebruikt voor het eesten (of drogen) van nijverheidsgewassen zoals vooral hop, mout, tabak en cichorei. 

Aanleiding

Tot voor enkele jaren was er vanuit de erfgoedsector weinig aandacht voor asten in Vlaanderen. Deze drooginstallaties met één of meer van onderuit verwarmde vloeren waren nochtans ooit talrijk aanwezig in ons rurale landschap. In hun diverse verschijningsvormen waren ze dan ook lange tijd beeldbepalend voor sommige geografische gebieden. Ze vormden immers een wezenlijk onderdeel van destijds soms zeer belangrijke landbouwgebonden nijverheden. In diverse gevallen maakten ze bovendien letterlijk deel uit van een ambachtelijk of semi-industrieel nijverheidscomplex zoals een brouwerij-mouterij, een tabaksfabriek of een cichoreifabriek. Met de teloorgang van die plattelandsnijverheden verloren de asten hun functie én bestaansrecht. Gingen ze niet om bedrijfsruimtelijke redenen tegen de vlakte, dan zorgde natuurlijk verval door gebrek aan onderhoud wel voor het verdwijnen van dit rurale erfgoed.

Doelstelling

Dit project wil in kaart brengen welk bouwkundig en landschappelijk erfgoed nog herinnert aan nutsteelten uit het verleden om ze voor de komende generaties te vrijwaren. De nadruk ligt op historische asten.

Output

  • Een typologie uitwerken - voor onderzoekers, consulenten en beheerders - van hop-, mout-, tabaks- en cichoreiasten en andere bij de ast horende nijverheidsgebouwen.
  • Een typologie uitwerken - voor onderzoekers, consulenten en beheerders - van mouterijen, tabaksfabrieken en cichoreifabrieken, waarvan asten letterlijk soms een wezenlijk onderdeel vormen.
  • Beheersaanbevelingen opstellen voor het valoriserend behoud van asten en andere bij de ast horende nijverheidsgebouwen voor consulenten, eigenaars en ontwerpers.

Links