Het aantal prospecties met behulp van geofysische methodes groeit alsmaar. Daarbij is er nood aan  een afwegingskader. Met dit project wil het agentschap Onroerend Erfgoed tegemoetkomen aan de belangrijkste vragen.  

Aanleiding

Geofysisch onderzoek wordt in de eerste plaats ingezet voor de evaluatie van archeologische sites in functie van archeologische beschermingen (het behoud in situ principe), in de tweede plaats in functie van het efficiënt richten van preventieve onderzoeken (opgravingen) in zones die bedreigd worden door ontwikkelingsprojecten.

Er zijn geen officiële criteria die aangeven of en in welke omstandigheden een geofysisch onderzoek nuttig is en welke geofysische methode aangewezen is in welke context. Geofysisch onderzoek is bovendien niet vergunningsplichtig. Onroerend Erfgoed legt bijgevolg geen bijzondere voorwaarden op.

De evolutie en de groeiende inzet van geofysisch onderzoek in het archeologisch bedrijf in Vlaanderen hebben belangrijke vragen opgeworpen: Wat kunnen geofysische technieken nu precies betekenen voor de archeologische praktijk en vice versa? Hoe moeten we de geofysische waarnemingen archeologisch interpreteren? Hoe zetten we fundamentele kennis hierover om naar praktische richtlijnen?

Een eerste stap in de richting van een afwegingskader is de inventarisatie en analyse van al het al uitgevoerd geofysisch onderzoek in Vlaanderen waarbij de koppeling gebeurt met alle mogelijke parameters, zoals bodem, bodemgebruik, techniek, metingsdensiteit, ....

Een tweede stap is de terugkoppeling in een onderzoeksproject met terreinevaluatie. Dit onderzoek zal hopelijk resulteren in een eerste zicht op welke methode of combinatie van methodes het meest geschikt is in welke gegeven omstandigheden.

Doelstelling

Dit project wil de bruikbaarheid van geofysische methodes op Vlaamse bodems nagaan in het kader van het archeologische traject en een methodologie ontwikkelen voor de correcte inzet van technieken.

Output

  • Een afwegingskader uitwerken in welke omstandigheden een geofysisch onderzoek nuttig is en welke geofysische methode aangewezen is in welke context voor de erfgoedconsulent, de erkende archeoloog. 
  • Een handleiding uitwerken met een  overzicht van alle geofysische technieken met best practices voor consulenten, archeologen en publiek.