Uit steeds meer hoeken rijst de vraag of hedendaags wooncomfort, energiezuinigheid, duurzaamheid en erfgoedzorg verenigbaar zijn. Vooral in de sociale huisvestingssector is dit een hot topic. Daar gelden namelijk strenge woon- en energienormen. Dit project onderzoekt, onder anderen aan de hand van een proefrestauratie van de vier beschermde woningen in de tuinwijk ‘Klein Rusland’ in Zelzate, of verzoening mogelijk is.  

Aanleiding

Ons agentschap streeft naar de verbetering van energieprestaties van monumenten, waarbij de erfgoedwaarden worden gerespecteerd. Om deze reden sloot het in 2011 een samenwerkingsovereenkomst af met de VMSW en de lokale sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen, eigenaar van de vier beschermde woningen in de woonwijk ‘Klein Rusland’.

De samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt om onderzoek te verrichten naar tools en renovatietechnieken om het behoud van erfgoedwaarden te verzoenen met de hedendaagse woon-, en energienormen die gehanteerd worden in de sociale huisvesting.

Doelstelling

Dit project wil inspiratie bieden en oplossingen aanreiken om het erfgoedpatrimonium van de sociale huisvesting te laten evolueren met behoud van erfgoedwaarde. Dit onder anderen getoetst aan de proefrestauratie van de vier beschermde woningen in de tuinwijk Klein Rusland.

Output

Het agentschap maakt een handleiding op, met voorbeelden, die kunnen inspireren om het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen te renoveren met behoud van de erfgoedwaarden. Het proefproject ‘Klein Rusland’ komt hier in detail aan bod.