Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota “aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” goed. Deze nota stelt in grote lijnen enkele aanpassingen aan de regelgeving voor na evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016.

Op 24 november 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van wijzigingsdecreet voor de eerste keer principieel goed, op 9 februari 2018 volgde de tweede principiële goedkeuring. Nadien werd, zoals de procedure het voorschrijft, het advies ingewonnen van de Raad Van State.

Op 30 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de voorziene wijzigingen, waarna de parlementaire behandeling werd opgestart. Het wijzigingsdecreet werd op 4 juli goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Een deel van de wijzigingen treedt onmiddellijk in werking, maar het grootste deel wordt op dit moment doorvertaald in een wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit.

Enkel de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet die geen doorvertaling vragen in het Onroerenderfgoedbesluit, treden 10 dagen na publicatie in het Staatsblad in werking. Het gaat om de aanpassingen van de beschermingsprocedure en de nieuwe verplaatsingsprocedure:

  • Om het draagvlak voor beschermingen te vergroten wordt voortaan voorafgaand aan een voorlopige bescherming ook het advies van de eigenaar (de zakelijkrechthouders) ingewonnen, naast dit van het betrokken gemeentebestuur, van verschillende departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid en van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed.
  • Er wordt een snelle procedure voorzien voor het verplaatsen van een beschermd goed.

De meeste wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet vragen echter om een aanpassing van het Onroerenderfgoedbesluit. Deze worden momenteel uitgewerkt en moeten uiteraard het volledige Vlaamse regelgevingsproces doorlopen. Ook de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen zal in dit wijzigingsbesluit bepaald worden. De belangrijkste wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet op een rij:

  • De premie voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd tot 80%. Er komt bovendien een nieuwe premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
  • Het invoeren van twee types erkende archeologen: een eerste type erkenning voor archeologen die alle vormen van archeologisch onderzoek mogen uitvoeren en een tweede type erkenning voor archeologen die enkel vooronderzoeken zonder ingreep in de bodem mogen uitvoeren en daar archeologienota’s over mogen melden. Zo zullen er meer archeologen in aanmerking komen voor een erkenning.
  • De bekrachtiging van archeologienota’s wordt vervangen door een meldingsplicht.
  • Uitbreiding van het aantal vrijstellingen van archeologisch vooronderzoek.
  • Om de planlast te verminderen zal een goedgekeurd beheersplan enkel nog verplicht zijn bij premieaanvragen voor werelderfgoederen, beschermde stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische sites, en voor meerjarige subsidieovereenkomsten.

Downloads