Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie
Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota “aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 en de initiatieven die het agentschap bijkomend onderneemt, tegemoet komend aan de begeleidende, sensibiliserende en kaderstellende rol van het agentschap. Samen met de decreetswijzigingen als gevolg van de evaluatie van de regelgeving wordt een beperkt aantal technische reparaties aan het Onroerenderfgoeddecreet doorgevoerd. Op 24 november 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van wijzigingsdecreet voor de eerste keer principieel goed. Over dit voorontwerp wordt het advies ingewonnen van de SARO. Eénmaal de goedkeuringsprocedure voor de decreetsaanpassing volledig is doorlopen, wordt ook het uitvoeringsbesluit aangepast. Daarin worden onder meer de in de conceptnota voorziene wijzigingen aan het premiestelsel gedetailleerd doorvertaald. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- De vormvereiste van de beveiligde zending wordt in heel wat gevallen afgeschaft.
- Termijnen worden op elkaar afgestemd en het wordt duidelijker wanneer termijnen beginnen te lopen.
- Het Onroerenderfgoeddecreet bevat nu een definitie voor cultuurgoederen en een definitie voor ingreep in de bodem.
- Het wordt mogelijk gemaakt om in het Onroerenderfgoedbesluit een gedifferentieerde erkenning voor archeologen uit te werken.
- Onroerende goederen opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed kunnen als ze volledig gesloopt of verdwenen zijn eruit geschrapt worden zonder openbaar onderzoek.
- Ook bij het vestigen van een opstal- of erfpachtrecht op een geïnventariseerd of beschermd onroerend goed komt er een informatieplicht.
- De melding van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt vervangen door een toelating.
- De bekrachtiging van (archeologie)nota’s door het agentschap en de erkende onroerenderfgoedgemeenten wordt vervangen door een meldingsplicht.
- Voor de aanvraag van een vergunning is geen archeologienota nodig bij percelen kleiner dan 5.000 m² (ipv 3.000 m²).
- Er komen twee extra vrijstellingen van de verplichting tot opmaak van een archeologienota bij een vergunningsaanvraag: als het gemeentebestuur van een erkende onroerenderfgoedgemeente een gemotiveerde vrijstelling heeft verleend aan de initiatiefnemer en als de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden.
- Voorafgaand aan een voorlopige bescherming zal in de toekomst ook het advies van de zakelijkrechthouders worden ingewonnen.
- Na kennisgeving van een voorlopige bescherming heeft de zakelijkrechthouder nu expliciet een termijn van 30 dagen om te vragen gehoord te worden.
- Voor het verplaatsen van een beschermd goed komt er een nieuwe, snellere, procedure.
- Er komt een premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
- Het basispremiepercentage voor beheersmaatregelen, werken of diensten aan of in beschermde goederen of erfgoedlandschappen wordt 40%.
- Voor de opmaak van een beheersplan kan er niet langer een onderzoekspremie verkregen worden.
 

Downloads