Archeologienota

Wie een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning moet aanvragen, wordt in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld.

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site.

De archeologienota omvat:

  •  Een precieze aanduiding op kaart van de percelen en de geplande werken.
  •  De resultaten van het archeologisch vooronderzoek.
  •  Een advies over wenselijke maatregelen.
  •  Een kostenraming en de geschatte duur van de voorgestelde maatregelen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed moet de archeologienota bekrachtigen.

Bijkomende nota

In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk een archeologisch vooronderzoek uit te voeren vooraleer de bouwvergunning wordt toegekend. Bijvoorbeeld wanneer er geen proefsleuven gegraven kunnen worden omdat er nog een gebouw op het terrein staat. In zo’n geval vermeldt de erkende archeoloog in de archeologienota wat al genoteerd kan worden en verwijst hij naar een bijkomend document, dat na de bouwvergunning volgt. Nadat de bouwvergunning is verleend, stelt hij die nota op, op basis van een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem. Deze nota moet door het agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigd  worden, al dan niet met voorwaarden.

Archeologisch onderzoek vanuit een wetenschappelijke vraagstelling

In de voorgaande gevallen geldt de archeologienota of nota als toelating voor het verplichte archeologisch onderzoek. Wil je als erkend archeoloog een vooronderzoek met ingreep in de bodem of een opgraving uitvoeren, ook als dat niet verplicht is bij de bouwwerken? Dan heb je een afzonderlijke toelating  nodig voor ‘archeologisch onderzoek vanuit een wetenschappelijke vraagstelling’. De erkend archeoloog vraagt deze toelating aan bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook dit document moet je pas gebruiken wanneer het archeologiehoofdstuk van het decreet in werking treedt.

Downloads