Algemeen

Het agentschap Onroerend Erfgoed (hierna: het “agentschap Onroerend Erfgoed”, het “agentschap” of “wij”) hecht veel belang aan jouw privacy en bescherming van jouw persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd). Daarom zullen wij jouw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inclusief wijzigingen in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Definities

Betrokkene betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of door een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Website betekent de website onder de domeinnaam www.onroerenderfgoed.be en alle websites op een subdomein van onroerenderfgoed.be.

Toepassingsgebied

Wij streven ernaar transparant te zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die we verwerken bij het gebruik van onze website, bij de inschrijving op onze nieuwsbrief, en onze andere dienstverlening(en). Daarom zet dit privacybeleid uiteen wanneer we welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door, of in naam en voor rekening van, het agentschap Onroerend Erfgoed.

Op de onderliggende pagina's lees je meer over:

Veiligheidsmaatregelen

Het agentschap Onroerend Erfgoed zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen tegen onbevoegde toegang tot of onwettige verwerking van persoonsgegevens, alsook tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Dit op dezelfde wijze als mag verwacht worden van een normaal redelijk en voorzichtige entiteit die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. 

Als er een datalek optreedt waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn (bv. een veiligheidslek m.b.t. persoonsgegevens of toegang tot de persoonsgegevens door een onbevoegd persoon), dan zullen wij de nodige maatregelen treffen om de gevolgen van zo’n datalek te vermijden en/of te beperken, en om zo’n datalek te voorkomen in de toekomst. Wij zijn verplicht bij wet om je op de hoogte te stellen van het datalek als dit waarschijnlijk een inbreuk uitmaakt op jouw fundamentele rechten en vrijheden, en het een risico inhoudt voor jouw privacy.

Bewaring en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verder zullen worden verwerkt. De bewaring van bepaalde persoonsgegevens kan onderhevig zijn aan een wettelijke bewaartermijn, waartoe het agentschap Onroerend Erfgoed gehouden zal zijn.

Updates en wijzigingen aan ons privacybeleid

We hebben het recht om van tijd tot tijd dit privacybeleid te wijzigen of te actualiseren om ons toe te laten je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. In dat geval zal je hierover worden ingelicht op een manier die wij het meest geschikt vinden, en in elk geval via een bericht op onze website.

Datum laatste revisie: 18 mei 2018