Openbaarmaking aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op enige andere manier bekendmaken aan derde partijen zonder jouw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij anders uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinde(n) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, of tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij mogen jouw persoonsgegevens delen met cloud providers en dienstverleners die ons helpen om onze diensten te verlenen, en om deze dienstverlening beter te begrijpen en te verbeteren. Wij geven deze dienstverleners in geen geval de toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken tenzij dit strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht te verrichten, of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat jouw persoonsgegevens enkel bekendgemaakt zullen worden aan zo’n dienstverlener indien dit noodzakelijk is om zijn of haar specifieke functie uit te oefenen.

Dergelijke dienstverleners zijn in ieder geval verplicht om jouw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kan ontstaan uit het misbruik dat wordt gemaakt van jouw persoonsgegevens door zo’n dienstverleners.

Websites of applicaties van derde partijen

Op de website verwijzen we regelmatig met (hyper)links naar websites van andere overheden, instanties of organisaties, of naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. We beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. We bieden de links louter aan ter informatie en voor het gebruiksgemak van onze bezoekers en klanten. Het agentschap aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de externe websites en hun inhoud.

Overdracht naar landen buiten de EER

In bepaalde gevallen kan het agentschap jouw persoonsgegevens bewaren in en/of overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als dit het geval is, garanderen wij dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, en verzekeren wij dat het derde land een adequaat niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens kan garanderen. De standaard contractuele clausules zoals vooropgesteld door de Europese Commissie zullen worden gebruikt waar nodig, en passende gegevensoverdrachtovereenkomsten zullen gesloten worden.