Jouw rechten als betrokkene

Je recht op inzage

Als je vragen hebt over de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden, heb je het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van jou verwerken of bewaren.

Je recht op verbetering

Wij verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens altijd accuraat en geactualiseerd te houden, maar het is mogelijk dat we soms updates missen. Daarom heb je het recht om ons kosteloos te vragen om enige onjuistheden of onvolledigheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren.

Je recht op verwijdering (‘Recht op vergetelheid’)

In bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden zal je het recht hebben om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen zonder onnodige vertraging. Het agentschap zal per geval beoordelen of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om de verwijdering van persoonsgegevens te kunnen vragen. Als jouw aanvraag onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden voldoet, en geen van de uitzonderingen zoals uiteengezet in de AVG zijn van toepassing, dan zullen jouw persoonsgegevens verwijderd worden uit de interne systemen van het agentschap. Het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk bewaard blijven in het back-upsysteem van het agentschap. Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om alle persoonsgegevens zoveel als mogelijk te verwijderen.

Nauw verbonden met jouw recht op verwijdering, heb je ook het recht om vergeten te worden als jouw persoonsgegevens publiekelijk bekend zijn gemaakt. Jouw persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden uit onze interne systemen, en redelijke technische en organisatorische maatregelen zullen genomen worden om elke link met, en kopieën of reproducties van, de persoonsgegevens te verwijderen.

Je recht op beperking van de verwerking

In bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden mag je ons vragen om tijdelijk de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te stoppen en de verwerking van persoonsgegevens bijgevolg te beperken. Het agentschap zal per geval beoordelen of jouw aanvraag in aanmerking komt voor een beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Als jouw aanvraag onder een van de vooraf gedefinieerde omstandigheden valt, dan zullen we jouw persoonsgegevens nog steeds mogen bewaren, maar zal enige verdere verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt worden en zal dit enkel mogen gebeuren in een van de volgende gevallen:

  • met jouw toestemming;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
  • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is als gevolg van jouw aanvraag, dan zullen wij jou informeren voordat dergelijke beperking op de verwerking van persoonsgegevens wordt opgeheven.

Je recht van bezwaar

In bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden mag je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het agentschap:

  • wanneer de verwerking gebaseerd is op algemeen belang;
  • wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketingdoeleinden;
  • wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden voor statistische doeleinden.

Het agentschap zal per geval beoordelen of jouw aanvraag voldoet aan de vereisten om bezwaar te kunnen aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wij mogen jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om jou via mail te contacteren voor direct marketingdoeleinden wanneer jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Als je hiervoor in het verleden toestemming hebt gegeven, en je niet langer suggesties en/of direct marketing wilt ontvangen via mail, dan mag je altijd jouw toestemming hiervoor intrekken en jezelf uitschrijven van de maillijst via de daartoe voorziene link onderaan elke direct marketingmail. 

Je recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, en wanneer de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés, dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Als dit technisch mogelijk is, mag je ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks te laten doorzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder enige belemmering zolang dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Je recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Wat betreft jouw recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, of die jou in aanmerkelijke mate treft. Je zal dit recht slechts in bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden hebben, en het agentschap zal per geval beoordelen of jouw aanvraag ontvankelijk is. 

Geautomatiseerde verwerking is elke verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals direct marketing, gerichte reclame en e-rekruteringsystemen die elektronisch worden verricht in plaats van door een persoon en op basis waarvan beslissingen worden gemaakt. Anders gezegd, in geval van een geautomatiseerde individuele besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren. 

Profilering is de geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren die verband houden met jou (bv. persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie, bewegingen), en in het bijzonder jou willen toewijzen aan een categorie op basis van jouw persoonsgegevens. Op basis van deze categorisaties zullen dan (geautomatiseerde) individuele beslissingen kunnen worden gemaakt. Profilering kan onderdeel zijn van het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in het geval dat de besluitvorming volledig geautomatiseerd gebeurt, zonder enige (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen? 

Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen en alle andere vragen in verband met dit privacybeleid stellen door een ondertekende schriftelijke aanvraag te sturen naar het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Per post stuur je dit naar:

agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel

Via mail stuur je dit naar info@onroerenderfgoed.be.

Wanneer wij jouw aanvraag om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen hebben ontvangen, zullen wij jou eerst vragen om jouw identiteit te bevestigen door ons een kopie te bezorgen van de voorzijde van jouw identiteitskaart. Deze kopie zal niet langer bewaard worden dan nodig is en zal enkel gebruikt worden om jouw identiteit te bevestigen zodat we je de gevraagde informatie over jouw persoonsgegevens kunnen bezorgen. Elk gegeven op jouw identiteitskaart dat niet nodig is om jouw identiteit te kunnen bevestigen, bv. jouw foto, mag afgedekt worden op de kopie. Geef ook duidelijk aan dat het om een kopie gaat (bv. door er in het groot “KOPIE” op te schrijven).

Als je niet tevreden bent met ons antwoord op jouw vraag, mag je ons steeds contacteren en de reden geven waarom je niet tevreden bent. Wij zullen dan ons uiterste best doen om aan jouw bezorgdheden tegemoet te komen. Als je nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Privacycommissie (CBPL) (vanaf 25 mei 2018: Gegevensbeschermingsautoriteit).