Welke werken komen in aanmerking?

Enkel uitgaven voor beheersmaatregelen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde erfgoed komen in aanmerking voor belastingvermindering. De werken moeten daarnaast uitgevoerd zijn volgens de gegeven toelating, vergunning of melding en mogen de erfgoedwaarden niet aantasten.

Mogelijke wijzigingen aan de berekening

  • De berekeningsbasis wordt naar 100% gebracht. Dat wil zeggen dat de vermindering niet meer berekend wordt op de helft van de restauratie- en onderhoudsuitgaven, maar dat het volledige bedrag van de uitgaven als basis van de berekening wordt genomen.
  • Het percentage van de vermindering wordt van 30% naar 40% verhoogd.
  • De indexering van het bedrag wordt geschrapt. De belastingvermindering mag dus niet hoger zijn dan 25.000 euro per onroerend goed. Dit bedrag wordt niet meer jaarlijks geïndexeerd.
  • De belastingvermindering wordt per onroerend goed verleend in plaats van per belastingplichtige. Als meerdere belastingplichtigen eigenaar zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond per belastingplichtige beperkt naargelang zijn of haar eigendomsaandeel.

Mogelijke wijzigingen aan de voorwaarden

  • De belastingvermindering geldt voortaan niet alleen voor gebouwd beschermd erfgoed, maar voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed.
  • De voorwaarden van niet-verhuur en publieke toegankelijkheid worden opgeheven.
  • Je zal belastingvermindering niet meer kunnen cumuleren met een premie of subsidie. Heb je werken uitgevoerd met een premie dan zal je het gedeelte van je uitgaven dat niet door een premie gedekt is, dus niet meer kunnen inbrengen voor belastingvermindering. Je beslist dan zelf of je een premie aanvraagt of vermindering van je personenbelasting verkiest.

Procedure

Attesten voor uitgaven van het jaar 2018 (aanslagjaar 2019) zullen aangevraagd kunnen worden tot 15 januari 2019. Omdat de regelgeving en procedure voor het bekomen van een attest in de loop van het jaar 2018 wijzigt, is het tijdelijk niet mogelijk om attesten aan te vragen en te verlenen voor het jaar 2018. Zodra de procedure op punt staat, zullen we dit communiceren.

In tegenstelling tot wat we eerder berichtten, kan je nog altijd attesten aanvragen voor de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven gedaan in 2017 onder de oude voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je erfgoedconsulent of een van onze decentrale diensten.

De belangrijkste voorwaarden voor de regeling personenbelastingvermindering 2017 zijn:

  • de werken zijn uitgevoerd aan gebouwd onroerend goed, bijvoorbeeld een monument of een gebouw in een landschap of stads-of dorpsgezicht,
  • het gebouw moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of het gebouw moet publiek toegankelijk,
  • je mag het gebouw niet verhuren.