De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen uit de archeologische sector, waarbij de meest betekenisvolle, vernieuwende of creatieve de voorkeur krijgen. De spelregels voor het aanvragen en toekennen van de projectsubsidies zijn opgenomen in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, dat op 20 april 2018 op enkele punten gewijzigd werd.

Dit wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering vormt de rechtsgrond voor twee ministeriële besluiten die de organisatie van de projectoproep en jurering van de projectsubsidieaanvragen bepalen:

  • MB tot vaststelling van de regels voor de aanwijzing, organisatie en werkwijze van de jury, de samenstelling van het eindrapport en de berekening van de projectsubsidie
  • MB over de projectoproep voor het jaar 2018 voor de uitvoering van archeologisch syntheseonderzoek

Deze MB’s doorlopen momenteel een goedkeuringstraject, waarbij de Raad van State om advies is gevraagd. De adviestermijn van de Raad van State loopt af op 5 juni, waarna de minister de besluiten kan ondertekenen. Ze treden onmiddellijk in werking, zodat de oproep uiterlijk 15 juni gelanceerd kan worden. 

Procedure

Een projectvoorstel indienen kan tot en met 1 augustus 2018 via het gepaste formulier, dat vanaf de lancering van de oproep beschikbaar zal zijn. We stelden ook een document op dat je kan helpen bij het voorbereiden van een project en indienen van een aanvraag: toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie ‘Archeologisch Syntheseonderzoek 2018.

Het agentschap heeft 30 dagen de tijd om de dossiers tijdig ingediend en volledig te verklaren. Als het dossier niet volledig is, heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om het aanvraagdossier te vervolledigen. Als de ontbrekende stukken niet tijdig bezorgd worden, wordt het dossier onontvankelijk verklaard.

Uiterlijk op 1 december 2018 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten gesubsidieerd worden. De projecten moeten starten binnen een termijn van 3 maanden nadat de subsidie is toegekend. Om de eerste resultaten op relatief korte termijn te laten doorstromen naar het erfgoedveld en wenselijke kenniswinsten op te bouwen, wordt de looptijd van de projecten voor deze eerste editie van de projectoproep (2018) beperkt tot 15 maanden. We raden daarom aan om kleinere, behapbare projecten in te dienen.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van 90% van de bewezen kosten.

De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Een project kan een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro ontvangen. Het maximale bedrag voor de jaarlijkse oproep bedraagt 1 miljoen euro.

Het agentschap stelt alle ingediende rapporten van archeologisch onderzoek ter beschikking in haar bibliotheek.

Links