De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen uit de archeologische sector, waarbij de meest betekenisvolle, vernieuwende of creatieve de voorkeur krijgen. De specifieke regels voor dit programma worden momenteel uitgewerkt door het agentschap Onroerend Erfgoed.

In 2018 voorzien we een uitzonderlijke procedure, waarvoor het Onroerenderfgoedbesluit wordt gewijzigd. Deze wijziging werd op 19 januari 2018 een eerste keer principieel goedgekeurd. Op 16 maart verleende de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsbesluit. Het ontwerp ligt nu voor bij de Raad van State die 30 dagen de tijd heeft om een advies op te maken. Daarna, vermoedelijk 20 of 27 april, kan de definitieve goedkeuring van het wijzigingsbesluit geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering vormt de rechtsgrond voor de twee op te maken ministeriële besluiten die de organisatie van de projectoproep en jurering van de projectsubsidieaanvragen bepalen:

  • MB tot vaststelling van de regels voor de organisatie en werkwijze van de jury voor de beoordeling van de aanvragen
  • MB over de organisatie van een projectoproep voor het uitvoeren van archeologisch syntheseonderzoek

Dit betekent dat deze MB’s pas na de definitieve goedkeuring van het wijzigingsbesluit op 20 of 27 april voor advies kunnen voorgelegd worden aan de Inspectie van Financiën en de Raad van State. Rekening houdend met de wettelijke adviestermijnen zullen deze MB’s vermoedelijk in de week van 11 juni 2018 ondertekend worden. Ze treden onmiddellijk in werking, zodat de oproep uiterlijk 15 juni gelanceerd kan worden.  Uiteraard zullen we de oproep, als dat mogelijk is, eerder lanceren.

De volgende informatie is - in afwachting van definitieve goedkeuring - nog onder voorbehoud, maar wel reeds richtinggevend.

Procedure

Een projectvoorstel indienen kan tot en met 1 augustus 2018 via het gepaste formulier.

Het agentschap heeft 30 dagen de tijd om de dossiers ontvankelijk of volledig te verklaren. Als het dossier niet ontvankelijk is, geldt een termijn van 14 dagen na de onontvankelijkheidsdatum om het aanvraagdossier te vervolledigen.

Op 1 december 2018 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten gesubsidieerd worden. Vanaf 1 december geldt een looptijd van 15 maanden tot uiterlijk 29 februari 2020, waarbinnen de resultaten zoals voorzien in de aanvraag, en zeker een eindproduct in de vorm van een rapport, worden verwacht.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van minimum 60% tot maximum 90% van de bewezen kosten. Het exacte percentage is nog niet gekend. De minister zal het percentage vastleggen in de projectoproep. De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten en afschrijvingen komen niet in aanmerking.

Hou er wel rekening mee dat er - uitzonderlijk voor de projecten in 2018 - slechts 15 maanden zijn voorzien voor de uitvoering van elk project. We raden daarom aan om kleinere, behapbare projecten in te dienen.

Het maximale bedrag voor de jaarlijkse oproep bedraagt 1 miljoen euro, dat in ieder geval niet zal voorbehouden worden voor slechts één project. De minister kan in de oproep wel een maximumbedrag per project vastleggen.

Het agentschap stelt alle ingediende rapporten van archeologisch onderzoek ter beschikking in haar bibliotheek.

Heb je nog vragen over de projectsubsidies, neem dan contact op met Marnix Pieters.

Links

Downloads