Onderzoeksbalans Archeologie

luchtfoto van bedrijf BAAC

Steentijdonderzoek in Heindonk - Tien Vierendelen, foto en copyright van BAAC Vlaanderen bv.

De onderzoeksbalans archeologie geeft een overzicht of stand-van-zaken van het onderzoek en de kennis over archeologie in Vlaanderen, en dit per archeologische periode en archeoregio. Het vormt een kader voor nieuw archeologisch onderzoek en erfgoedbeleid in Vlaanderen.

De onderzoeksbalans en de -vragen zijn een belangrijke inspiratiebron voor het afwegen van het potentieel aan kenniswinst van archeologisch onderzoek in de preventieve archeologie. De balans helpt bovendien om de geboekte kenniswinst juist te kaderen in haar chronologische en landschappelijke context. Om deze rollen te kunnen spelen, is het belangrijk dat de onderzoeksbalans up-to-date is.  

De eerste versie kwam in 2008 online. Sindsdien genereerde vooral de preventieve archeologie heel wat nieuwe gegevens. We werken daarom aan een broodnodige update. We doen dit hoofdstuk per hoofdstuk.

Hieronder kan je per hoofdstuk zowel de oude als de nieuwe versie downloaden. Aan het jaartal tussen haakjes kan je zien om welke versie het gaat. De rapporten met (2008) tot (2012) achteraan, zijn de identieke versies van de hoofdstukken zoals ze een tiental jaar geleden ontsloten werden op de website ‘Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed’.

Een belangrijk verschil met de oudere versies is dat in de geüpdatete hoofdstukken naast een overzicht van onderzoek en kennis nu ook de hiaten en de actuele onderzoeksvragen expliciet gelijst worden. Deze onderzoeksvragen zijn een belangrijke inspiratiebron voor nieuw onderzoek.

Chronologische hoofdstukken

Thematische hoofdstukken

Nog meer over de onderzoeksbalans

Op vrijdag 31 mei 2022 organiseerden we een studiedag over de eerste drie hoofdstukken van de vernieuwde Onderzoeksbalans Archeologie, inclusief de ontwikkelingen van het laatste decennium. Je kan de lezingen herbekijken via volgende links: