Premie voor buitensporige opgravingskosten

Wie kan de premie aanvragen?

Deze premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch onderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden over verschillende bouwprojecten. Wat komt niet in aanmerking:

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig vastgoed ontwikkelen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om het te verkopen
  • verkavelingen
  • projecten van regelmatige bouwheren. Dit zijn opdrachtgevers die in de drie voorgaande jaren meer dan één project hebben opgestart dat valt onder de criteria uit artikel 5.4.1 of 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Wat komt dan wel in aanmerking? Projecten, anders dan degene hierboven opgesomd, die vallen onder de toepassing van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet, in opdracht van:

  • natuurlijke personen
  • kleinschalige verenigingen
  • kleinschalige ondernemingen

Dit zijn verenigingen of ondernemingen met minder dan tien werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 5 miljoen euro.

Je kan de premie enkel aanvragen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet. De premie kan aangevraagd worden zodra het archeologierapport ingediend is bij het agentschap.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze premie? Dat kan je uitzoeken via onderstaande beslissingsboom.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie komt tegemoet in de kosten van een verplichte opgraving. Let op: de premie kan niet aangevraagd worden voor de kosten van een vooronderzoek.

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule. Het vertrekpunt is een vaste basiskost die 12.123 euro bedraagt. Die wordt vermeerderd en verminderd met bedragen die afhangen van de uitgevoerde archeologische opgraving en de aangetroffen toestand (variabelen). Tot slot wordt het bekomen bedrag verminderd met een franchise van 1.500 euro. Die staat voor het niet buitensporige deel van de kosten en blijft hoe dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. Van deze forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie.

Opgelet: dit hogere percentage geldt enkel voor opgravingen waarvan het veldwerk start na 1 april 2019. Opgravingen waarvan het veldwerk startte voor die datum krijgen nog het oude percentage van 40%, ongeacht het moment waarop het archeologierapport wordt ingediend.

Een gedetailleerde berekening van de formule kan je terugvinden in het ministerieel besluit:

Hoe vraag je de premie aan?

Je kan de premie aanvragen zodra het archeologierapport is ingediend bij het agentschap, na afloop van het veldwerk van de opgraving, en dit tot 120 dagen na indiening van dat rapport. Je start de procedure met het indienen van het onderstaande aanvraagformulier.

Op het aanvraagformulier zal je gevraagd worden enkele variabelen in te vullen die nodig zijn om de correcte berekening van het premiebedrag uit te voeren. Je erkende archeoloog kan je deze variabelen bezorgen. Je kan slechts 1 premie voor buitensporige opgravingskosten aanvragen per verplicht uit te voeren archeologische opgraving.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte van de toekenning.