Premie voor buitensporige opgravingskosten

In sommige gevallen zal er een archeologisch onderzoek moeten volgen vanuit een - aan een omgevingsvergunning verplicht toe te voegen - archeologienota. Om de kosten van deze verplichte opgraving te helpen dragen, kan je een premie aanvragen voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit verplichte archeologische opgravingen, ook wel de premie voor buitensporige opgravingskosten genoemd

Wie kan de premie aanvragen?

Deze premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch onderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden over verschillende bouwprojecten. Wat komt niet in aanmerking:

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig behoren tot de vastgoedsector
  • projecten van overheden en (semi-)overheidsinstellingen
  • projecten van een nutsbedrijf of beheerder van distributienetten, -netwerken of infrastructuur voor openbare nutsvoorzieningen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om te verkopen
  • verkavelingen

Wat komt dan wel in aanmerking? Projecten, anders dan degene hierboven opgesomd, die vallen onder de toepassing van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet, in opdracht van:

  • natuurlijke personen
  • verenigingen en ondernemingen

Je kan de premie enkel aanvragen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet. De premie kan aangevraagd worden zodra het archeologierapport ingediend is bij het agentschap.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze premie? Dat kan je uitzoeken via onderstaande beslissingsboom.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie komt tegemoet in de kosten van een verplichte opgraving. Let op: je kan deze premie niet combineren met de premie voor menselijke inhumatieresten. Je moet kiezen tussen beide premies. 

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule. Het vertrekpunt is een vaste basiskost die 12.123 euro bedraagt. Die wordt vermeerderd en verminderd met bedragen die afhangen van de uitgevoerde archeologische opgraving en de aangetroffen toestand (variabelen). Tot slot wordt het bekomen bedrag verminderd met een franchise van 1.500 euro. Die staat voor het niet buitensporige deel van de kosten en blijft hoe dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. Van deze forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie.

Een gedetailleerde berekening van de formule kan je terugvinden in het ministerieel besluit:

Hoe vraag je de premie aan?

Je kan de premie aanvragen zodra het archeologierapport is ingediend bij het agentschap, na afloop van het veldwerk van de opgraving, en dit tot 120 dagen na indiening van dat rapport. Je start de procedure met het indienen van het onderstaande aanvraagformulier.

Op het aanvraagformulier zal je gevraagd worden enkele variabelen in te vullen die nodig zijn om de correcte berekening van het premiebedrag uit te voeren. Je erkende archeoloog kan je deze variabelen bezorgen. Je kan slechts 1 premie voor buitensporige opgravingskosten aanvragen per verplicht uit te voeren archeologische opgraving.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte van de toekenning.