Premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem

Wie kan de premie aanvragen?

Deze premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch vooronderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden over verschillende bouwprojecten of kunnen doorrekenen. Wat komt niet in aanmerking:

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig tot de vastgoedsector behoren
  • projecten van overheden en (semi-)overheidsinstellingen
  • projecten van een nutsbedrijf of beheerder van distributienetten, -netwerken of infrastructuur voor openbare nutsvoorzieningen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om te verkopen
  • verkavelingen​​​

Wat komt dan wel in aanmerking? Projecten, anders dan degene hierboven opgesomd, die vallen onder de toepassing van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet, in opdracht van:

  • natuurlijke personen
  • verenigingen en ondernemingen

Je kan de premie enkel aanvragen voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet. De premie kan aangevraagd worden zodra er een aktename is van de archeologienota of nota die het vooronderzoek afrondt.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze premie? Dat kan je uitzoeken via onderstaande beslissingsboom.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie komt tegemoet in de kosten van een verplicht archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dat kan een proefsleuvenonderzoek of een proefputtenonderzoek zijn, maar ook een verkennend of waarderend archeologisch booronderzoek. Bureauonderzoek of landschappelijk booronderzoek komen dus niet in aanmerking. 

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule. Die bevat een aantal variabelen die afhangen van het uitgevoerde vooronderzoek, zoals de duur ervan, het aantal boringen en het resultaat. Van deze forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie. Het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem blijft voor rekening van de bouwheer.

Een gedetailleerde berekening van de formule kan je terugvinden in het ministerieel besluit.

Hoe vraag je de premie aan?

Je kan de premie aanvragen zodra er een aktename is van de archeologienota of nota die het vooronderzoek afrondt, en dit tot 120 dagen na die aktename. Moet er na de archeologienota nog verder vooronderzoek volgen in een uitgesteld traject, dan kan je de premie pas aanvragen eens dat volledig is afgerond. Je kan ook maar één premie aanvragen voor het hele vooronderzoek en dus niet per fase. Je start de procedure met het indienen van het aanvraagformulier.

Op het aanvraagformulier zal je gevraagd worden enkele variabelen in te vullen die nodig zijn om de correcte berekening van het premiebedrag uit te voeren. Je erkende archeoloog kan je deze variabelen bezorgen. Hieronder vind je een document dat je erkende archeoloog kan helpen om de variabelen correct te bepalen.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte van de toekenning.