Premiepercentages

Basispremiepercentage

Het basispremiepercentage bedraagt 40%.

Verhoogd premiepercentage

In bepaalde situaties is een verhoogd premiepercentage van 60% mogelijk:

 • Goederen in eigendom van een lokale overheid met een publieksfunctie en zonder commerciële bestemming:
  Beschermde goederen in eigendom van een lokale overheid zijn goederen in eigendom van een gemeente, autonoom gemeentebedrijf, OCMW, OCMW-vereniging of een sociale huisvestingsmaatschappij. 
  Om in aanmerking te komen voor de verhoogde premie van 60% moeten de onroerende goederen een publieksfunctie hebben. Ze mogen geen commerciële functie hebben of een andere bestemming die economische opbrengsten genereert. We leggen op deze pagina even uit wat dit betekent.
  Is het gebouw ook erkend voor de eredienst? Dan heb je een goedgekeurd kerkenbeleidsplan nodig.
 • Onderwijsgebouwen:
  Beschermde onderwijsgebouwen zijn onroerende goederen die op grond van hun onderwijsbestemming vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.
 • Eredienstgebouwen beschermd als monument:
  Beschermde eredienstgebouwen zijn alle gebouwen die effectief en regelmatig gebruikt worden voor een erkende eredienst, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Het kan dus gaan over zowel kerken, synagogen als moskeeën.  
  Wil je een verhoogde erfgoedpremie aanvragen voor een gebouw dat gebruikt wordt voor een erkende eredienst, dan moet je voor dit gebouw eerst een kerkenbeleidsplan opstellen. Voor kathedralen is een kerkenbeleidsplan geen voorwaarde om een verhoogde premie aan te vragen.
  Heb je geen kerkenbeleidsplan of wordt het eredienstgebouw niet regelmatig gebruikt? Dan geldt het basispremiepercentage van 40%.
  Opgelet: Vanaf 1 januari 2025 wijzigt de premieregeling voor eredienstgebouwen. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde erfgoedpremie van 60% moet een rooms-katholiek eredienstgebouw beschermd als monument in het actuele kerkenbeleidsplan aangeduid zijn voor een ruimer gebruik dan louter de eredienst. Dit kan gaan om valorisatie, medegebruik, nevenbestemming of herbestemming. Wordt het eredienstgebouw uitsluitend gebruikt voor de eredienst? Dan geldt het basispremiepercentage van 40%.
  Een kerkenbeleidsplan is vanaf 1 januari 2025 niet langer verplicht voor niet-rooms-katholieke geloofsgemeenschappen. Hun eredienstgebouwen beschermd als monument kunnen een verhoogde premie van 60% krijgen zonder extra voorwaarden. 
 • Maalvaardige en voor publiek ontsloten molens beschermd als monument:
  Maalvaardige molens beschermd als monument en voor het publiek ontsloten, komen in aanmerking voor een verhoogde premie van 60%.
  Voor alle andere molens geldt het basispremiepercentage van 40%.
 • ZEN-erfgoed:
  ZEN-erfgoed staat voor erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of beheerder geen doorslaggevende economische opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan. ZEN-erfgoed wordt formeel erkend in een beheersplanVoorbeelden zijn een fontein, een kiosk of een kunstmatige grot.
 • Open Erfgoed:
  Open erfgoed is beschermd erfgoed dat actief en op regelmatige basis opengesteld wordt met als bedoeling de erfgoedwaarde ervan in de kijker te plaatsen.  Je hebt een beheersplan nodig om de verhoogde premie voor open erfgoed aan te vragen. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag vind je op de webpagina over open erfgoed.
  De verhoogde premie geldt ook voor onroerende goederen die ontwikkeld worden tot open erfgoed volgens het ontwikkelingstraject in het beheersplan.

Aanvullende premies

De Vlaamse overheid stimuleert en beloont goed onderhoud. Daarom kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen als je het onroerend goed al minimaal 6 jaar goed onderhoudt. Het basispercentage van 40% of de verhoogde premie van 60% worden dan opgetrokken tot 50% en 70%. Wat is goed onderhoud? En hoe kan je dit aantonen? Dat lees je op deze pagina.

Ook stichtingen en verenigingen kunnen extra ondersteuning verkrijgen. Je kan een aanvullende premie van 10% aanvragen als de stichting of vereniging aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid heeft het herstel en beheer van beschermde goederen en erfgoedlandschappen als doel. 
 • Deze onroerende goederen zijn voor een periode van minstens 5 jaar schriftelijk toegewezen aan die stichting of vereniging.
 • Minstens de helft van de beheerde gebouwen zijn beschermd.

Aanvullende premie voor open erfgoed:

Voor open erfgoed kan je een bijkomende premie van 20% aanvragen voor ontsluitingswerken gericht op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het beschermd goed.