Premiepercentages

Het basispremiepercentage bedraagt 40%.

In bepaalde situaties is een verhoogd premiepercentage mogelijk:

ZEN-erfgoed: 60%

ZEN-erfgoed staat voor beschermd erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of de beheerder geen opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan. Voorbeelden zijn een fontein, een kiosk, een kunstmatige grot of een archeologische site in de ondergrond. ZEN-erfgoed wordt formeel erkend in een beheersplan.

Onderwijsgebouwen: 60%

Onderwijsgebouwen zijn onroerende goederen die op grond van hun onderwijsbestemming vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Goederen in eigendom van een lokale overheid: 80% 

Beschermde goederen in eigendom van een lokale overheid zijn goederen in eigendom van een gemeente, autonoom gemeentebedrijf, OCMW, OCMW-vereniging of een sociale huisvestingsmaatschappij. Worden die goederen ook gebruikt voor de erkende eredienst of als onderwijsgebouw, dan kunnen verschillende premiepercentages en –voorwaarden gelden. Raadpleeg daarvoor het onderstaande stroomschema.

Open Erfgoed: 80%    

Open erfgoed is beschermd erfgoed dat actief en op regelmatige basis opengesteld wordt met als bedoeling de erfgoedwaarde ervan in de kijker te plaatsen. Open erfgoed wordt formeel erkend in een beheersplan. Meer informatie over de voorwaarden, de aanvraag vind je op de webpagina over open erfgoed.

Eredienstgebouwen: 80%    

Eredienstgebouwen zijn alle gebouwen die effectief en regelmatig gebruikt worden voor een erkende eredienst, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Het kan dus gaan over zowel kerken, synagogen als moskeeën. LET OP: voor beschermde gebouwen bestemd voor de erkende eredienst kunnen verschillende premiepercentages en –voorwaarden gelden. Hiervoor kan je het onderstaande stroomschema consulteren.

Wil je een erfgoedpremie aanvragen voor een gebouw dat gebruikt wordt voor een erkende eredienst, dan moet je voor dit gebouw eerst een kerkenbeleidsplan opstellen.