Projectsubsidies voor synthese-onderzoek

Het Verdrag van Malta stelt dat de verstoorder van het ‘bodemarchief’ de opgraving financiert. Studie na de Malta-opgravingen blijft echter vaak beperkt tot het niveau van de vindplaats en mist op die manier het bredere plaatje en de gedetailleerde uitwerking die tot echt nieuwe kennis over het verleden leiden. Extra onderzoekstappen vragen extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te maken voor archeologisch vervolgonderzoek.

De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen, waarbij de meest betekenisvolle, vernieuwende of creatieve de voorkeur krijgen.

Procedure oproep 2018

Tot en met 1 augustus 2018 kon je een projectvoorstel indienen. Het agentschap heeft dan 30 dagen de tijd om de dossiers tijdig ingediend en volledig te verklaren. Als het dossier niet volledig is, heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om het aanvraagdossier te vervolledigen. Als de ontbrekende stukken niet tijdig bezorgd worden, wordt het dossier onontvankelijk verklaard.

Uiterlijk op 1 december 2018 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten gesubsidieerd worden. De projecten moeten starten binnen een termijn van 3 maanden nadat de subsidie is toegekend. Om de eerste resultaten op relatief korte termijn te laten doorstromen naar het erfgoedveld en wenselijke kenniswinsten op te bouwen, wordt de looptijd van de projecten voor deze eerste editie van de projectoproep (2018) beperkt tot 15 maanden. We raden daarom aan om kleinere, behapbare projecten in te dienen.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van 90% van de bewezen kosten.

De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Een project kan een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro ontvangen. Het maximale bedrag voor de jaarlijkse oproep bedraagt 1 miljoen euro.

Het agentschap stelt alle ingediende rapporten van archeologisch onderzoek ter beschikking in zijn bibliotheek.

Nuttige informatie: