Projectsubsidies voor synthese-onderzoek

Het Verdrag van Malta stelt dat de verstoorder van het ‘bodemarchief’ de opgraving financiert. Studie na de Malta-opgravingen blijft echter vaak beperkt tot het niveau van de vindplaats en mist op die manier het bredere plaatje en de gedetailleerde uitwerking die tot echt nieuwe kennis over het verleden leiden. Extra onderzoekstappen vragen extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te maken voor archeologisch vervolgonderzoek.

De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen, waarbij de meest betekenisvolle, vernieuwende of creatieve de voorkeur krijgen.

Procedure oproep 2019

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie is dezelfde als vorig jaar. Het enige verschil  is dat de oproep in 2019 voor het eerst verloopt volgens de data zoals omschreven in het Onroerenderfgoedbesluit:

  • je kon een aanvraag indienen tot en met maandag 1 april 2019
  • uiterlijk op 1 augustus 2019 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten hij subsidieert

Er is opnieuw een budget van 1.000.000 euro voorzien voor deze oproep. Door de legislatuurwissel, die een gedeeltelijke blokkering van een aantal kredieten met zich meebrengt, zal begin 2019 slechts zeven twaalfde van het budget beschikbaar zijn (580.000 euro). De vrijmaking van het resterende budget is afhankelijk van :

  • hoe snel een nieuwe regering gevormd wordt
  • hoe snel de nieuwe minister bevoegd voor begroting de blokkerende maatregel zal opheffen

De jury zal alle projecten tegelijk beoordelen en één rangschikking van de projecten maken, rekening houdend met het theoretisch voorziene budget van 1.000.000 euro.

Hou er rekening mee dat je project misschien pas kan starten in het najaar, na een eventuele tweede beslissingsronde.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van 90% van de bewezen kosten.

De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Een project kan een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro ontvangen. Het maximale bedrag voor de jaarlijkse oproep bedraagt 1 miljoen euro.

Het agentschap stelt alle ingediende rapporten van archeologisch onderzoek ter beschikking in zijn bibliotheek.

Nuttige informatie: