Projectsubsidies voor synthese-onderzoek

Het Verdrag van Malta stelt dat de verstoorder van het ‘bodemarchief’ de opgraving financiert. Studie na de Malta-opgravingen blijft echter vaak beperkt tot het niveau van de vindplaats en mist op die manier het bredere plaatje en de gedetailleerde uitwerking die tot echt nieuwe kennis over het verleden leidt. Extra onderzoekstappen vragen extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2018 jaarlijks een budget beschikbaar te maken voor archeologisch vervolgonderzoek.

De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen, waarbij de meest betekenisvolle, vernieuwende of creatieve de voorkeur krijgen.

Procedure oproep

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie is dezelfde als vorig jaar:

  • je kan een aanvraag indienen tot en met zaterdag 1 april 2023
  • uiterlijk op 1 augustus 2023 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten hij subsidieert

Er is een budget van 940.000 euro voorzien voor deze oproep in 2023.

Je kan een projectvoorstel indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te bezorgen aan het agentschap.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van 90% van de bewezen kosten.

De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Een project kan een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro ontvangen.

Het agentschap stelt alle ingediende rapporten van archeologisch onderzoek ter beschikking in zijn bibliotheek.

Nuttige informatie: