Methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen

Het consortium van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Voorland en Mazomos ontwikkelde in de voorbije twee jaar een methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen. In het eindrapport worden de doelstelling en wetenschappelijke onderbouwde uitgangspunten voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen beschreven.  

De opdracht ging uit van het departement Omgeving, Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het Team Vlaamse Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed. Het onderzoek kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om een transversaal landschapsbeleid uit te bouwen, zoals verwoord in het Regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota’s Omgeving en Onroerend Erfgoed.

De nieuwe methodologie bevat een stappenplan onderbouwd met voorbeelden en beschrijft hoe er in vijf fasen kan worden toegewerkt naar een landschapskarakterisatie. Het eindrapport bespreekt ook hoe deze methodologie kan worden toegepast in Vlaanderen met inbegrip van verschillende randvoorwaarden. Doel van de nieuwe methodiek is om de actuele toestand en het karakter van het Vlaamse landschap op een participatieve manier te analyseren, te classificeren, te beschrijven en te visualiseren.  

Je ontdekt de nieuwe methodologie in het rapport “Methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen. Eindrapport”.

Een geïntegreerde landschapsbenadering als basis  

Het vertrekpunt voor deze methodologie is de landschapsdefinitie uit de Europese Landschapsconventie: een deel van het grondgebied, zoals dat door de mens wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de wisselwerking daartussen. We begrijpen het landschap daarbij als onze dagelijkse leefomgeving: het gaat niet alleen om de open ruimte of gebieden met opvallende kenmerken of specifieke waarden, maar ook om randstedelijke gebieden, dichtbebouwde weefsels, gebieden zonder uitgesproken kwaliteiten of gebieden waar de landschappelijke kwaliteit sterk is aangetast.  

Landschapszones: een gebied met eenzelfde karakter 

Bij het karakteriseren worden verschillende landschapszones van elkaar onderscheiden. Een landschapszone is een gebied met eenzelfde karakter dat zich op vandaag duidelijk onderscheidt van een andere zone op basis van objectieve karakteristieken die voor actoren herkenbaar en identificeerbaar zijn. De karakteristieken van elke landschapszone worden in tekst en beeld weergegeven in een landschapsgids.  

Het resultaat van een landschapskarakterisatie opent een waaier aan mogelijkheden voor beleid en praktijk.  

Auteur(s) 
Veerle Van Eetvelde, Pieter Foré, Jasper Boussaert, Jorre Herpels, Els Terryn, Niels Dabaut
Publicatiedatum 
Maart 2024