Onderzoeksrapport: Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie

In deze studie wordt een methodologie voorgesteld die restauratie-architecten, eigenaars en beheerders helpt bepalen welke energiebesparende maatregelen ze kunnen toepassen in woningen met erfgoedwaarde. 

De studie werd uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Antea en architectenbureau Erfgoed & Visie.

Ook van woningen met erfgoedwaarde wordt vandaag de dag verwacht dat ze het nodige comfort bieden en tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag naar een lager energieverbruik. Voor beschermde monumenten en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, of gebouwen opgenomen in inventaris van bouwkundig erfgoed, gelden bepaalde uitzonderingen op de EPB-eisen. Dit neemt niet weg dat de eigenaar/bewoner er baat bij heeft om zijn pand zo energiezuinig mogelijk te maken, rekening houdend met de erfgoedwaarden.

Tijdens het onderzoek werd de haalbaarheid bepaald en de impact gemeten van diverse energiezuinige maatregelen. Concreet werd onderzocht in welke mate monumenten met woonfunctie tegemoet kunnen komen aan de geldende EPB-eisen.

Er werden 7 residentiële monumenten onderzocht. Op basis van een waardenstelling, bouwfysisch onderzoek en energie-audit werden per bouwonderdeel energiezuinige maatregelen voorgesteld en de terugverdientijd ervan berekend. Na de werken werd opnieuw een energie-audit uitgevoerd, waarna de totale jaarlijkse besparing en deze per bouwonderdeel werd opgelijst.

Het doel was om per monument een zo groot mogelijke energiebesparing te bekomen, waarbij enkel maatregelen toegepast werden die de erfgoedwaarden van het monument niet of slechts zeer minimaal aantasten. Er werd eveneens rekening gehouden worden met de duurzaamheid van een ingreep.

Uit de studie blijkt dat in een aantal gevallen het E-peil voor grondige renovatie gehaald werd. Het voldoen aan de EPB-eisen voor het aspect isolatie is sterk afhankelijk van het bouwonderdeel. Zo worden de beste resultaten bij de dakisolatie bekomen en de minste bij gevelisolatie. Er is ook duidelijk nood aan een nieuw profiel voor begeleiding op maat bij het afstemmen van de energie-audit op de (erfgoed)waardenstelling. Afwegingskaders kunnen daarbij een hulp zijn.

Auteurs: Patrick Verdonck, Ruben Beel, Edith Vermeiren en Birgit Grieten

Auteur(s) 
Patrick Verdonck, Ruben Beel, Edith Vermeiren en Birgit Grieten
Publicatiedatum 
December 2017