Rapporteren

Als erkende onroerenderfgoedgemeente rapporteer je jaarlijkstegen uiterlijk 30 april over de uitvoering van je engagementen. Je doet dit voor de eerste keer in het jaar na de aanvraag tot erkenning. 

Je rapporteert via BBC, de applicatie van het agentschap Binnenlands Bestuur, over de uitvoering van de acties die gekoppeld zijn aan de strategische en operationele doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan. Soms is het niet mogelijk om in BBC de rapportering voldoende te omschrijven of motiveren. In dat geval mag je ons via mail aanvullende documenten bezorgen.

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed beoordeelt je rapportage en zal bij eventuele gebreken of onduidelijkheden vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota over te maken. Als je niet langer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, kan de minister de erkenning schorsen en eventueel intrekken. 

Opgelet: Ben je erkend als onroerenderfgoedgemeente voor 2023? Dan rapporteer je over het werkingsjaar 2022 een laatste keer volgens de oude beleidsprioriteiten.

Code BBC Vlaamse beleidsprioriteiten tot en met 2022
OEVBP01 

De gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie die het actief behoud, het gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed op haar grondgebied voor ogen heeft en die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid en die al de volgende voorwaarden vervult:

  1. de beleidsvisie is integraal en omvat een visie op de zorg voor het geheel van archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten
  2. de beleidsvisie is geïntegreerd en is dus afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg
  3. de beleidsvisie houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren
OEVBP02  De gemeente ondersteunt en betrekt de erfgoedgemeenschappen die zich inzetten voor het duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar grondgebied.
De gemeente neemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren.
OEVBP03  De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op met betrekking tot het duurzame behoud en het beheer van het onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer.
De gemeente integreert de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente.
OEVBP04 De gemeente bouwt voor expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed.
De gemeente betrekt een door de gemeenteraad erkende adviesraad, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn, bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid.
OEVBP05 De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van de archeologienota's en de nota's en de meldingen bij in een register dat digitaal raadpleegbaar is door het agentschap. Een beslissing wordt opgenomen in het register binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de beslissing.
OEVBP06 De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren.