Samenstelling van de jury

Een jury van experten beoordeelt de preselectiedossiers die ingediend zijn voor een erfgoedpremie via oproep. Omdat elke oproep een ander thema en andere voorwaarden heeft, zal per oproep een specifieke jury samengesteld worden met medewerkers van het agentschap en experten, aangepast aan het desbetreffende thema. Lees meer hierover op de pagina over de werking van de jury.

Om per oproep snel en flexibel te kunnen werken, leggen we een pool van juryleden vast die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten in andere domeinen. Om de pool voldoende ruim te maken, doen we hiervoor jaarlijks een oproep naar nieuwe kandidaten.

Selectieprocedure pool

Elk jaar kunnen specialisten die geïnteresseerd zijn om op te treden als jurylid bij de erfgoedpremie via oproep, zich kandidaat stellen voor de pool.

Het agentschap maakt een selectie op basis van motivatie en deskundigheid. Deze selectie wordt goedgekeurd door de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. Kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht of hun kandidatuur weerhouden werd. Daarna legt het agentschap de pool vast en publiceren we deze op onze website.

Specialisten opgenomen in de pool kunnen zich steeds laten schrappen van de lijst. Neem hiervoor contact op via oproepen@onroerenderfgoed.be.

Voorwaarden

Als kandidaat jurylid ben je bereid tijd vrij te maken voor de beoordeling van de dossiers.

Pool van juryleden

Download hieronder de volledige lijst van juryleden.

Samenstelling per oproep

De preselectiedossiers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan de jury. Deze jury wordt per oproep en thema samengesteld uit de bestaande pool van juryleden en medewerkers van het agentschap. Hiervoor maakt de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed een keuze uit de pool van juryleden.

Bij het voorbereiden van de oproep zal het agentschap, afhankelijk van de vereiste deskundigheden, een aantal specialisten uit de pool uitnodigen voor deelname aan een jury van een concrete oproep. Het staat elke specialist vrij om zich al dan niet te engageren voor de jury in kwestie. Om de werkdruk te bewaken, zorgen we ervoor dat elk jurylid jaarlijks in maximum één jury zetelt. De beoordeling van de dossiers vindt plaats in de periode maart-mei.

Elke geselecteerde jury voor een oproep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen, afhankelijk van de aard van de oproep. Minstens de helft van de juryleden behoort niet tot het agentschap. Er zullen oproepen zijn die minder multidisciplinariteit vragen of net meer. Dit kan zich vertalen in een kleinere of grotere jurygroep en wordt per oproep bepaald. Het staat vast dat:

  • het agentschap 2 of 3 juryleden afvaardigt
  • 3 of 4 experten uit de pool aangeduid worden
  • maximaal 2 buitenlandse experts op uitnodiging toegevoegd kunnen worden

Samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement

De juryleden ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst met het agentschap waarin zij zich akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement omvat bepalingen over de organisatie en de werking van de jury:

  • aanduiden van een voorzitter
  • vastleggen van presentiegeld
  • reis- en verblijfskosten
  • voorkomen van belangenvermenging
  • vervangen van juryleden in geval van overmacht

Dit reglement wordt goedgekeurd door de minister.

Tijdens de procedure kan het voorkomen dat een jurylid de samenwerkingsovereenkomst wil stopzetten of dat de meerderheid van de jury dit vraagt. De voorzitter vraagt in dat geval aan de minister om een vervangend jurylid aan te duiden.