Samenwerking met Onroerend Erfgoed en Inspectie en Handhaving

De verdere uitrol van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de aanstelling van bijkomende gemeentelijk verbalisanten onroerend erfgoed, onder meer in de erkende onroerenderfgoedgemeenten, doet een aantal praktische vragen rijzen bij de rol van de betrokken partners in de handhaving van de onroerenderfgoedregelgeving. 

Wat als je als gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed een schending van de erfgoedregelgeving vaststelt?

Je neemt eerst contact op met de erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed. Mogelijk heeft de consulent in het verleden immers al bepaalde acties ondernomen.

Wanneer blijkt dat deze schending in het verleden nog niet werd aangepakt, kan je in de eerste plaats de betrokken personen aanmanen om de nodige maatregelen te nemen om de veroorzaakte erfgoedschade te herstellen binnen de termijn die je opneemt in deze aanmaning.

Voor de opmaak van de aanmaning kan je contact opnemen met de erfgoedconsulent. Hij of zij kan je ondersteunen bij het formuleren van de precieze herstelmaatregelen.

Wat als de betrokkene een aanmaning niet tijdig opvolgt?

In dat geval kan je de schending vaststellen in een proces-verbaal (wanneer het om een misdrijf gaat) of in een verslag van vaststelling (wanneer het om een inbreuk gaat).

Het officieel vaststellen van misdrijven in een proces-verbaal, is begrijpelijkerwijs een grote stap voor kersvers aangestelde verbalisanten onroerend erfgoed. Daarom kan je hiervoor rekenen op de ondersteuning van je gewestelijke onroerenderfgoedinspecteur.

Bij de opstart van een handhavingstraject hou je best rekening met de volgende gewestelijke handhavingsprioriteiten:

  • de teloorgang van bedreigd erfgoed
  • schadelijke misdrijven in uitvoering
  • dossiers waarin de verjaring dreigt
  • handhavingsvragen van de bevoegde Vlaamse minister

Is het niet duidelijk of een schending onder deze prioriteiten valt, koppel dan even terug met je gewestelijk onroerenderfgoedinspecteur.

Wat na de opmaak van een proces-verbaal?

Als het dossier binnen de bovenstaande prioriteiten valt, kan de gewestelijke onroerenderfgoedinspecteur het dossier ter harte nemen en de mogelijkheden onderzoeken om de erfgoedschade te doen herstellen. Dit kan via verschillende wegen: minnelijk, bestuurlijk of gerechtelijk.