Standaardprocedure voor een erfgoedpremie

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed en goederen in een erfgoedlandschap.

De standaardprocedure voor de aanvraag van een erfgoedpremie is bedoeld voor (periodieke) onderhoudswerkzaamheden en beperkte beheersmaatregelen. In de standaardprocedure zijn de administratieve last en de doorlooptijd tot een minimum herleid.

De premie is niet combineerbaar met een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Hoeveel bedraagt de premie?

In bepaalde gevallen heb je een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Voor de berekening van de premie wordt maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen. Daarin verschilt deze procedure fundamenteel van de bijzondere procedure. De btw is niet betoelaagbaar en wordt dus niet meegenomen in de berekening van de premie.

Het gebruikelijke premiepercentage is 40%. Voor bepaalde types van erfgoed is een verhoogde premiepercentage voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN-erfgoed, open erfgoed, onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende eredienst. Meer informatie over de premiepercentages vind je op deze pagina. Je vindt er ook alle informatie over de aanvullende premies van 10 en 20%.

Hoe vraag je de premie aan?

Je vraagt de premie aan via het e-loket. Hiervoor heb je een eID of federaal token nodig. Heb je geen eID of token? Dan kan je het onderstaande aanvraagformulier gebruiken.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte. Tegelijk met de toekenning van de premie krijg je de toelating voor de werken. Je mag pas beginnen met de werken na de toekenning van de premie. Ook als er geen toelating nodig is, mag je de werken pas starten nadat de premie is vastgelegd. Er kan geen premie aangevraagd worden voor reeds uitgevoerde werken.

Opgelet: Als het erfgoed in een erkende onroerenderfgoedgemeente ligt, verleent de gemeente de toelating voor de werken. Je dient je premieaanvraag dan niet in bij het agentschap, maar bij de onroerenderfgoedgemeente. Betrek de gemeente tijdig bij het opstellen van het dossier. Vergunningen die verplicht zijn volgens een andere regelgeving moet je wel nog apart aanvragen bij je gemeente.

Kan je meerdere erfgoedpremies aanvragen?

Per jaar is het aantal aanvragen dat je volgens de standaardprocedure kunt indienen, beperkt tot één erfgoedpremie voor elk van de volgende categorieën:

  • Het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur.
  • In het geval van een beschermd monument: het beheer van of werkzaamheden of diensten aan waardevolle interieurelementen en -kenmerken en cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.
  • In het geval van open erfgoed: ontsluitingswerken die gericht zijn op de verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het goed.

Uitzondering: Voor beschermde cultuurhistorische landschappen of erfgoedlandschappen kun je jaarlijks twee erfgoedpremies volgens de standaardprocedure aanvragen voor het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur. Zo kun je vlotter inspelen op werken die binnen eenzelfde jaar regelmatig terugkomen. Gaat het om een dubbele bescherming, bijvoorbeeld als cultuurhistorisch landschap en als monument, dan neem je best eerst contact op met je erfgoedconsulent.

In sommige gevallen is het mogelijk om binnen eenzelfde jaar voor verschillende opzichzelfstaande onderdelen van een beschermd goed een erfgoedpremie aan te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een kasteeldomein met park, akkerland en bos of een vierkantshoeve bestaande uit woonhuis, stal, schuur, poortgebouw en bakhuis. Neem hiervoor contact op met je erfgoedconsulent. Dit doe je ook als er meerdere eigenaars betrokken zijn (bijvoorbeeld bij een co-housing).

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Bij de standaardprocedure préfinancier je zelf de werkzaamheden, beheersmaatregelen of diensten en ontvang je de erfgoedpremie in één keer na de uitvoering. Je dient hiervoor het onderstaande aanvraagformulier tot uitbetaling ingevuld in.

De werken moeten binnen de twee jaar na toekenning van de premie afgerond zijn. In uitzonderlijke omstandigheden zoals een faillissement of een juridisch dispuut kan die termijn eenmalig verlengd worden. De premie wordt uitbetaald wanneer wij oordelen dat alle werken daadwerkelijk en volgens de regels van de kunst uitgevoerd zijn.