Standaardprocedure voor een erfgoedpremie

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed en goederen in een erfgoedlandschap.

De standaardprocedure voor de aanvraag van een erfgoedpremie is bedoeld voor (periodieke) onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten. Het is een snelle procedure met een beperkte administratieve last.

De premie is niet combineerbaar met een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Hoeveel bedraagt de premie?

In bepaalde gevallen heb je een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

We berekenen het premiebedrag op basis van de kostenraming of offerte. We controleren welke werken in aanmerking komen voor een erfgoedpremie. Voor de berekening kijken we naar de werken die in aanmerking komen voor een erfgoedpremie. Daarvan nemen we maximaal 250.000 euro in aanmerking. De btw is niet betoelaagbaar en wordt dus niet meegenomen in de berekening van de premie.

Het gebruikelijke premiepercentage is 40%. Voor bepaalde types van erfgoed is een verhoogde premiepercentage voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN-erfgoed, open erfgoed, onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende eredienst. Meer informatie over de premiepercentages vind je op deze pagina. Je vindt er ook alle informatie over de aanvullende premies van 10 en 20%.

Eén erfgoedpremie per jaar

Je mag elk jaar slechts één erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap. Dus jaarlijks 1 premie per bescherming, niet per premienemer.

Met de standaardprocedure willen we regelmatig onderhoud ondersteunen en belonen. Om die reden beperken we het totaalbedrag aan werken dat ingediend kan worden voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure tot 500.000 euro per vijf jaar. Je kan dus niet onbeperkt jaarlijks een premiedossier van 250.000 euro indienen.

We geven twee voorbeelden voor aanvragen verspreid over meerdere jaren:

Voorbeeld 1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
250.000 250.000 XXX XXX XXX 50.000 150.000 100.000

Voorbeeld 2

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
50.000 250.000 100.000 100.000 XXX 50.000 150.000 100.000

Plan je een restauratie of een ingrijpend project? Kijk dan zeker eens of jouw project niet past binnen één van de thema’s voor een erfgoedpremie via oproep.

Er zijn twee uitzonderingen op de regel van 1 aanvraag per jaar:

  1. Bepaalde beschermingen kunnen onderverdeeld zijn in meerdere opzichzelfstaande gehelen. In sommige gevallen kan voor elk van deze onderdelen een jaarlijkse erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aangevraagd worden. Neem contact op met je erfgoedconsulent als je denkt hiervoor in aanmerking te komen.
  2. In beschermde cultuurhistorische landschappen of erfgoedlandschappen kan je jaarlijks twee erfgoedpremies volgens de standaardprocedure aanvragen voor landschappelijke werken. Ook hier geldt het vijfjaarlijkse totaalbedrag van 500.000 euro per bescherming.

Zijn er meerdere eigenaars betrokken (bijvoorbeeld een co-housing) of is jouw site het onderdeel van meerdere beschermingen (bijvoorbeeld zowel monument als cultuurhistorisch landschap) dan neem je contact op met je erfgoedconsulent.

Regel je premiedossier volledig online

Je kan het volledige traject vanaf de aanvraag tot de uitbetaling van de erfgoedpremie van achter je computerscherm met ons afhandelen. Je kan je premieaanvraag eventueel combineren met een toelatingsaanvraag. Je start het online dossier door de premie via het e-loket aan te vragen. Hiervoor heb je een e-ID, itsme of federaal token nodig.

Het online aanvragen van je premie biedt enkele voordelen:

  • Je kan jouw aanvraag op elk moment onderbreken en bewaren zodat je op een ander tijdstip, via een link die je per mail ontving, verder kan gaan.
  • Je kan de startdatum van de werken eenvoudig en snel online melden.
  • Je kan de uitbetaling van de premie online regelen.
  • Je kan, indien nodig, een termijnsverlenging aanvragen.
  • Je kan de status van je dossier op elk moment raadplegen, via het e-loket of via Mijn Burgerprofiel.

Vraag je premie aan op papier

Heb je geen eID of token? Dan kan je het onderstaande aanvraagformulier gebruiken om je premie per post aan te vragen. Je kan je premieaanvraag eventueel combineren met een toelatingsaanvraag.

Opgelet! We aanvaarden geen formulieren die ons via mail toegestuurd worden. We verwijzen je dan door naar het e-loket om je aanvraag in te dienen.

Hoe verloopt de toekenning van de premie?

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen 120 dagen een beslissing over de toekenning. Het premiebedrag is dan voor jou gereserveerd. Tegelijk met de toekenning van de premie krijg je de toelating voor de werken.

Je mag pas beginnen met de werken na de toekenning van de premie. Ook als er geen toelating nodig is, mag je de werken pas starten nadat de premie is toegekend. Er kan geen premie aangevraagd worden voor reeds uitgevoerde werken.

Na de toekenning van de premie heb je één jaar de tijd om te starten met de werken. Deze termijn kan je in uitzonderlijke omstandigheden eenmalig met één jaar verlengen. Vraag deze verlenging tijdig aan.

Opgelet: Als het erfgoed in een erkende onroerenderfgoedgemeente ligt, verleent de gemeente de toelating voor de werken. Je ontvangt dan de toelating van de onroerenderfgoedgemeente en de erfgoedpremie van het agentschap.

Wanneer betalen we de premie uit?

Je préfinanciert de werken zelf. Je kan pas een uitbetaling aanvragen als alle werken daadwerkelijk en volgens de regels van de kunst uitgevoerd zijn én als je ons betalingsbewijzen van de uitgevoerde werken kan voorleggen. Je ontvangt de erfgoedpremie in één keer.

De uitbetalingsaanvraag doe je ten laatste drie jaar na toekenning van de premie. Dit betekent dus dat de werken afgerond zijn binnen drie jaar na toekenning van de premie. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij een faillissement of een juridisch dispuut, kan die termijn eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar.
(Opgelet: Diende je je premieaanvraag in voor 10 december 2020, dan vraag je de uitbetaling van de premie ten laatste twee jaar na toekenning van de premie aan. Dat betekent dan ook dat de werken voor die premieaanvragen binnen de twee jaar na toekenning van de premie moeten afgerond zijn.)

Vroeg je de premie aan via het e-loket, dan vraag je ook de uitbetaling aan via het e-loket. Heb je geen aanvraag via het e-loket ingediend, dan gebruik je het onderstaande aanvraagformulier om je uitbetaling te regelen.