Taken en bevoegdheden

Een erkende onroerenderfgoedgemeente neemt een aantal taken over en voert bepaalde acties uit zoals omschreven in het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit. De Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid voorziet dat erkende onroerenderfgoedgemeenten in de toekomst nog meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen. 

Taken

Het gaat ondermeer om de volgende overgedragen taken:

 • Toelatingen geven voor handelingen aan beschermd erfgoed waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is. En opvolging van deze toelatingen.
 • Akte nemen van of voorwaarden koppelen aan archeologienota’s en nota’s. Ook wanneer de gemeente zelf een vergunningsaanvraag voorbereidt.
 • Begeleiden van de erkende archeologen bij de uitvoering van hun taak. Controleren van een correcte toepassing van de Code van Goede Praktijk en de regelgeving over archeologie. Opvolgen van de archeologische opgravingen.
 • Toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
 • Ontvangen van de meldingen van de aanvang van een archeologisch vooronderzoek en archeologische opgraving.

Om archeologisch onderzoek te doen, is een aparte erkenning als archeoloog nodig.

Erkenningsvoorwaarden

Een onroerenderfgoedgemeente moet ook blijvend voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden:

 • Beschikken over een onderbouwde beleidsvisie die het actief behoud van het onroerend erfgoed op het grondgebied voor ogen heeft en die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid (OEVPB01):
  • De beleidsvisie is integraal: een visie op de zorg voor het archeologisch erfgoed, de monumenten, de cultuurhistorische landschappen én de stads- en dorpsgezichten.
  • De beleidsvisie is geïntegreerd: een visie die is afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg.
  • De beleidsvisie houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren.
 • Ondersteunen van vrijwilligers die zich inzetten voor het onroerend erfgoed (OEVPB02).
 • Acties ondernemen om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren (OEVPB02).
 • Opnemen van een voorbeeldfunctie over het duurzame behoud en beheer van het onroerend erfgoed en integreren van de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente (OEVPB03).
 • Een consultatienetwerk met het oog op expertiseverwerving uitbouwen met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed. Een door de gemeenteraad erkende adviesraad oprichten, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn en betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid (OEVPB04).
 • Bijhouden van een register van de toelatingen, bekrachtigingen en aktenames van archeologienota's en nota's en de meldingen (OEVPB05).
 • Het onroerend erfgoed in de gemeente inventariseren en het duurzaam behoud en beheer ervan stimuleren (OEVPB06).

Aanvullende taken

Buiten deze verplichte taken en erkenningsvoorwaarden is een onroerenderfgoedgemeente vrij om aanvullende taken op te nemen. Op die manier kan je de betrokkenheid bij het erfgoed in de gemeente nog meer verhogen. Enkele voorbeelden van aanvullende taken:

 • Eigen aanvullende beschermingsinitiatieven en premieregelingen
 • Infovragen en pre-adviezen
 • Overlegvergaderingen, werfondersteuning, …
 • Adviezen geven waarin onroerend erfgoed mee wordt afgewogen
 • Opstellen van beheersplannen
 • Sensibiliseringsacties