Uitwerking van een lokaal erfgoedbeleid

Het beleidsveld Onroerend Erfgoed kende in Vlaanderen een invulling met een sterke focus op de wettelijke bevoegdheid bij de Vlaamse overheid. Dit vertolkte zich bijvoorbeeld op het gebied van vaststellen van een inventaris, bescherming, beheersadvisering, verlenen van een toelating, premietoekenning en handhaving op het vlak van onroerend erfgoed. De voorbije jaren werden echter enkele stappen gezet in functie van subsidiariteit. Sommige lokale besturen vragen om die subsidiariteit in de volgende jaren te verdiepen. Gemeenten kunnen ook nu reeds een eigen onroerenderfgoedbeleid uitwerken, aanvullend op het Vlaams beleid.

Wil je als gemeente aan een lokaal erfgoedbeleid werken, dan kan de inspiratienota helpen. Enkele suggesties uit de nota diepen we hier verder uit.

Een gemeente die zich kan zich laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente en een  grotere verantwoordelijkheid opnemen voor het beschermd erfgoed. Ook gemeenten die zich niet laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente, kunnen werken aan een visieontwikkeling en een beleidsplan. Vanuit de opgebouwde kennis van het erfgoed in de gemeente, kan een gemeente een voorbeeldfunctie opnemen over haar eigen erfgoed, en ook de andere beheerders van erfgoed ondersteunen. Belangrijk daarbij is om positief te communiceren over het erfgoed, een maatschappelijk draagvlak voor erfgoed te ondersteunen en te zorgen voor participatie.