Uitwerking van een lokaal erfgoedbeleid

Het beleidsveld Onroerend Erfgoed kende in Vlaanderen een invulling met een sterke focus op de wettelijke bevoegdheid bij de Vlaamse overheid. Dit vertolkte zich bijvoorbeeld op het gebied van vaststellen van een inventaris, bescherming, beheersadvisering, verlenen van een toelating, premietoekenning en handhaving op het vlak van onroerend erfgoed. De voorbije jaren werden echter enkele stappen gezet in functie van subsidiariteit. Sommige lokale besturen vragen om die subsidiariteit in de volgende jaren te verdiepen. Gemeenten kunnen ook nu reeds een eigen onroerenderfgoedbeleid uitwerken, aanvullend op het Vlaams beleid.

Wil je als gemeente aan een lokaal erfgoedbeleid werken, dan kan de inspiratienota helpen. Enkele suggesties uit de nota diepen we hier verder uit.

Een gemeente kan zich laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente en een grotere verantwoordelijkheid opnemen voor het beschermd erfgoed. Ook gemeenten die zich niet laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente, kunnen werken aan een visieontwikkeling en een beleidsplan. Vanuit de opgebouwde kennis van het erfgoed in de gemeente, kan een gemeente een voorbeeldfunctie opnemen over haar eigen erfgoed, en ook de andere beheerders van erfgoed ondersteunen. Belangrijk daarbij is om positief te communiceren over het erfgoed, een maatschappelijk draagvlak voor erfgoed te ondersteunen en te zorgen voor participatie. 

Erf-goed bezig

Steunpunt FARO publiceerde een interessante brochure over het ontwikkelen van een lokaal erfgoedbeleid. Na het lezen van de brochure heb je een goed idee over wat erfgoed is, hoe je het op de lokale beleidsagenda kan zetten, hoe je een beleidsvisie voor erfgoed kan uitwerken en welke lokale partners je daarbij kan betrekken. Naast tips en tools, zit de brochure boordevol voorbeelden en citaten van collega-erfgoedwerkers. Deze praktijkverhalen illustreren hoe dynamisch en betekenisvol een lokale erfgoedwerking kan zijn. De brochure behandelt zowel cultureel als onroerend erfgoed. Je kan de brochure gratis downloaden op de website van FARO.