Verlaging verkooprecht en schenkbelasting

Wanneer je een woning, appartement of bouwgrond koopt, moet je op de aankoopsom verkooprechten betalen. Algemeen geldt in Vlaanderen het tarief van 12 %. Sinds 1 januari 2022 bedraagt het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning 3 %. Aan dit verlaagde tarief voor gezinswoningen zijn specifieke voorwaarden gekoppeld. 

Voor beschermde monumenten kan een verlaging van dit tarief bekomen worden. De 12% kan verlaagd worden naar 6% en de 3% voor enige gezinswoning naar 1%, mits er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden en je het bekomen voordeel opnieuw investeert in het erfgoed. De vermindering wordt meteen toegepast.

Tot 31 december 2023 kunnen kopers kiezen om het tarief dat tot 31 december 2021 geldig was, toe te passen in combinatie met de meeneembaarheid van het verkooprecht

Ook bij de schenking van een beschermd monument heb je recht op een verlaging van de Vlaamse schenkbelasting. Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage (3%) wordt terugbetaald nadat je voldaan hebt aan de voorwaarden.

Meer informatie over het verkooprecht en de schenkbelasting, de verschillende verminderingen en de voorwaarden voor het tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning vind je op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Denk goed na of de keuze voor verlaging van het verkooprecht voor jou interessant is. Wanneer het aangekochte erfgoed reeds gerestaureerd is en je geen grote investeringen meer kan doen, is vermindering van verkooprecht misschien niet voor jou. Het is immers niet mogelijk om af te zien van het bekomen voordeel. Kan je het bedrag toch niet investeren of voldoe je niet aan de voorwaarden, dan zullen we het voordeel na 5 jaar en 6 maanden terugvorderen, vermeerderd met de jaarlijkse interest. 

Eerst een beheersplan

Je kan enkel van de verlaging genieten als je het bekomen voordeel opnieuw investeert in het erfgoed. Dat kunnen beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten noodzakelijk voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde monument zijn. Bovendien heb je eerst een goedgekeurd beheersplan nodig waarin de werken opgesomd staan die je plant uit te voeren. Weet je niet of er al een beheersplan bestaat voor het pand? Dit kan je opzoeken in de databank met goedgekeurde beheersplannen.
Is er geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, dan moet het beheersplan eerst worden opgemaakt of aangepast én goedgekeurd voor de werken kunnen starten. Pas op: dit betekent niet dat de termijn verlengd wordt. Alle investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar. 

Je kan het bekomen voordeel van de verlaging niet gebruiken voor de onkosten voor de opmaak van een beheersplan.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het verlaagde tarief, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Je koop het beschermd monument als natuurlijk persoon of rechtspersoon en je plant werken uit te voeren aan dat monument.
  • Je investeert het bekomen voordeel in erfgoed. Enkel beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde monument komen in aanmerking voor de investering van de vermindering.
  • De beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten moeten opgenomen zijn in een geldig beheersplan
  • De investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de verkoops- of schenkingsakte.
  • Koop je een appartement in een appartementsgebouw dat beschermd is als monument? Je investeert het bekomen voordeel in de beschermde erfgoedwaarden in je private kavel. Als dat geen beschermde erfgoedwaarden bezit, kan je geen gebruik maken van de regeling.

De verminderingen zijn niet combineerbaar met een premie of de vermindering van de personenbelasting voor dezelfde werken.

Procedure

Kies je voor het verlaagde tarief, dan laat je dit door de notaris opnemen in de verkoops- of schenkingsakte. De datum van het verlijden van de akte geldt als startdatum voor de termijn van vijf jaar.

Heb je nog geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, maak dan hier eerst werk van.

Voor beheersmaatregelen en werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, heb je een vergunning of toelating nodig.

Beheersplan goedgekeurd en de nodige vergunningen of toelatingen op zak? Dan kan je starten met de werken.

Na uitvoering van de werken

Heb je het bekomen voordeel volledig geïnvesteerd? Dan vraag je een attest aan bij het agentschap. 

Je vraagt een attest aan via onze hoofdzetel in Brussel door ons het onderstaande ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen te bezorgen:
 

Deze aanvraag kan ingediend worden onmiddellijk na de investering en tot 6 maanden na het verlopen van de termijn van vijf jaar.

Voldoe je aan alle voorwaarden en wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je een attest van het agentschap. We bezorgen de Vlaamse Belastingdienst een afschrift.

Voor de teruggave bij schenkbelasting, moet je bijkomend een verzoekschrift indienen bij de Vlaamse belastingdienst.