Verlaging verkooprecht en schenkbelasting

Wanneer je een woning, appartement of bouwgrond koopt, moet je op de aankoopsom verkooprechten betalen. Algemeen geldt in Vlaanderen het tarief van 12 %. Voor beschermde monumenten geldt een halvering van dit algemeen tarief. Dit bekomen voordeel moet weer volledig geïnvesteerd worden in het behoud van het onroerend erfgoed. De vermindering wordt meteen toegepast.

Sinds 1 januari 2022 bedraagt het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning 3 %. Aan dit verlaagde tarief voor gezinswoningen zijn specifieke voorwaarden gekoppeld. Is deze gezinswoning een beschermd monument, dan vermindert het tarief naar 1 %, op voorwaarde dat het bekomen voordeel van 2 % volledig geïnvesteerd wordt in het behoud van het onroerend erfgoed. Tot 31 december 2023 kunnen kopers kiezen om het tarief dat tot 31 december 2021 geldig was, toe te passen in combinatie met de meeneembaarheid van het verkooprecht.

Ook bij de schenking van een beschermd monument heb je recht op een verlaging van de Vlaamse schenkbelasting. Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage (3%) wordt terugbetaald nadat je voldaan hebt aan de voorwaarden.

De notaris kan het precieze bedrag voor je berekenen.

Meer informatie over het verkooprecht en de schenkbelasting, de verschillende verminderingen en de voorwaarden voor het tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning vind je op de website van de Vlaamse Belastingdienst. Je vindt hier ook meer informatie over het uitdoven van de meeneembaarheid van het verkooprecht en de mogelijkheden tijdens de overgangsperiode tot 31 december 2023.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het verlaagde tarief, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Het moet gaan om een aangekocht beschermd monument waaraan je werken plant uit te voeren.
  • Je investeert het bekomen voordeel in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken- en elementen van het beschermde monument die in een geldig beheersplan opgenomen zijn. Weet je niet of er een beheersplan bestaat voor het pand? Dit kan je opzoeken in de databank met goedgekeurde beheersplannen.
  • Koop je een appartement in een appartementsgebouw dat beschermd is als monument? Je investeert het bekomen voordeel in de beschermde erfgoedwaarden in je private kavel. Als dat geen beschermde erfgoedwaarden bezit, kan je geen gebruik maken van de regeling.
  • De investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de verkoops- of schenkingsakte.
  • Is er geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, dan moet het beheersplan eerst worden opgemaakt of aangepast én goedgekeurd voor de werken kunnen starten. Pas op: dit betekent niet dat de termijn verlengd wordt: alle investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar.
  • Je kan het bekomen voordeel niet gebruiken voor de opmaak van een beheersplan.
  • Heb je het bekomen voordeel volledig geïnvesteerd, dan vraag je een attest aan bij het agentschap. Het agentschap bevestigt dat voldaan is aan de voorwaarden voor het bekomen van de verlaging. Deze aanvraag kan ingediend worden onmiddellijk na de investering en tot 6 maanden na het verlopen van de termijn van vijf jaar. Op basis van dit attest wordt de teruggave in geval van schenkbelasting geregeld.

De verminderingen zijn niet combineerbaar met een premie of de vermindering van de personenbelasting voor dezelfde werken.

Opgelet: Denk goed na of de keuze voor verlaging van het verkooprecht voor jou interessant is. Het is immers niet mogelijk om af te zien van het bekomen voordeel. Kan je het bedrag toch niet investeren of voldoe je niet aan de voorwaarden, dan zullen we het voordeel na 5 jaar en 6 maanden terugvorderen, vermeerderd met de jaarlijkse interest. 

Procedure

Kies je voor het verlaagde tarief, dan laat je dit door de notaris opnemen in de verkoops- of schenkingsakte. De datum van het verlijden van de akte geldt als startdatum voor de termijn van vijf jaar.

Heb je nog geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, maak dan hier eerst werk van.

Voor beheersmaatregelen en werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, heb je een vergunning of toelating nodig.

Na uitvoering van de werken

Je vraagt een attest aan via onze hoofdzetel in Brussel door ons het onderstaande ingevulde formulier toe te zenden:

Voldoe je aan alle voorwaarden en wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je een attest van het agentschap. We bezorgen de Vlaamse Belastingdienst een afschrift.

Voor de teruggave bij schenkbelasting, moet je bijkomend een verzoekschrift indienen bij de Vlaamse belastingdienst.