Vermindering personenbelasting

Investeer je als eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering, mits je gedomicilieerd bent in Vlaanderen of Wallonië.

Welke werken komen in aanmerking?

Enkel uitgaven voor beheersmaatregelen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde erfgoed komen in aanmerking voor belastingvermindering. De werken moeten daarnaast uitgevoerd zijn volgens de gegeven toelating, vergunning of melding en mogen de erfgoedwaarden niet aantasten.

Welke werken komen in aanmerking?

  • Beheersmaatregelen, werken of diensten die opgenomen zijn in een door de minister vastgestelde lijst met werkzaamheden. Je vindt de volledige lijst op deze pagina.
  • Beheersmaatregelen, werken of diensten die vermeld staan in een goedgekeurd en op het ogenblik van de uitgaven geldig beheersplan
  • Voorafgaande onderzoeken in het kader van de beheersmaatregelen, werken of diensten die vermeld worden in de vorige twee punten

Berekening

  • Het volledige bedrag van de uitgaven (exclusief btw) wordt als basis van de berekening genomen, met een maximum van 25 000 euro per onroerend goed. Dit bedrag wordt niet jaarlijks geïndexeerd.
  • Het percentage van de vermindering bedraagt 40%.
  • De belastingvermindering wordt per onroerend goed verleend in plaats van per belastingplichtige. Als meerdere belastingplichtigen eigenaar zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond per belastingplichtige beperkt naargelang zijn of haar eigendomsaandeel. Elke eigenaar moet wel een eigen attest aanvragen. Ook bij een getrouwd koppel dat samen voor 100% eigenaar is van de woning vraagt elke partner apart een attest aan. 

Voorwaarden

De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed. Enkel wie gedomicilieerd is in het Vlaams of Waals Gewest en voldoende belastingen betaalt, kan aanspraak maken op de belastingvermindering. Dit laatste hangt af van je persoonlijke situatie. Raadpleeg een fiscaal specialist om advies.
Je kan de belastingvermindering niet cumuleren met een premie, verlaging van verkooprecht of schenkbelasting voor dezelfde werken. Je beslist dan zelf of je een premie aanvraagt of vermindering van je personenbelasting verkiest.

Procedure

Je vraagt jouw attest aan via het aanvraagformulier. Attesten voor uitgaven van het jaar 2023 (aanslagjaar 2024) kunnen aangevraagd worden tot en met 14 januari 2024. Je kunt geen attesten meer aanvragen voor uitgaven gedaan in 2022.