Visieontwikkeling

Een lokaal onroerenderfgoedbeleid start met de opmaak van een visie en een beleidsplan. Volgende acties kunnen daarin opgenomen worden:

  • Je kan een geïntegreerd erfgoedbeleidsplan opmaken dat aanknopingspunten heeft met bijvoorbeeld het gemeentelijk cultuurbeleid, het toerismebeleid en het vergunningen- en planningsbeleid.
  • Positieve communicatie biedt een meerwaarde: betrek de eigen bevolking bij het erfgoedbeleid, communiceer hier over en bouw een netwerk uit.
  • Je zou eigen instrumenten kunnen ontwikkelen ter ondersteuning en behoud van het onroerend erfgoed op het eigen grondgebied. Gebruik instrumenten die aangepast zijn aan de eigen situatie en context. Dat kan een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zijn, een ruimtelijk uitvoeringsplan, … 
  • Je kan vergunningsaanvragen behandelen met extra aandacht voor het erfgoed. Motiveer de beslissingen bij sloop- of kapaanvragen van items van de vastgestelde inventaris (bouwkundig erfgoed en houtige beplanting met erfgoedwaarden) en volg de uitvoering van de vergunningen op. 
  • Let op de zorg- en motiveringsplicht bij beslissingen en motiveer hoe de erfgoedwaarden in acht werden genomen.
  • Je kan de instandhoudingsverplichting voor beschermd onroerend erfgoed opvolgen en gemeentelijke verbalisanten laten optreden bij werken zonder omgevingsvergunning. Je kan ook de toestand opvolgen van het geïnventariseerd erfgoed en behoud en instandhouding ervan aanmoedigen.
  • Dreigt een beschermd goed te vervallen of vernield worden, dan ben je als lokaal bestuur in de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening om redenen van algemeen nut. (Onroerenderfgoeddecreet artikel 6.4.10)
  • Je zou eigenaars kunnen ondersteunen bij het opstellen van beheersplannen voor beschermd erfgoed.