Voorbeeldformuleringen

Volgende voorbeeldformuleringen kan je overnemen in de vergunning:

Als geen verdere maatregelen vereist zijn

“Gelet op het programma van maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op [DATUM] met referentienummer [X] zijn er geen bijkomende maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk voor zover de geplande werken en bodemingrepen worden uitgevoerd zoals beschreven in de bekrachtigde archeologienota.”

Als behoud in situ of een opgraving vereist is

“De maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op [DATUM] met referentienummer [X] moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota, de voorwaarden bij de bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.”

Als een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem vereist is

“De maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op [DATUM] met referentienummer [X] moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota, de voorwaarden bij de bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Na de uitvoering ervan moet een bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de voorwaarden bij de bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.”

Bij afwijkende werken

“Aangezien de ingreep in de bodem van de vergunde werken afwijkt van de ingreep in de bodem van de werken die omschreven zijn in de archeologienota bekrachtigd op [DATUM] met referentienummer [X], moet voor de aanvang van de werken een bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de voorwaarden bij de bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreetvan 12 juli 2013.”