Voorlopige bescherming

De minister beschermt het onroerend goed voorlopig door het ministerieel besluit en de bijlagen te ondertekenen. Dat besluit bevat onder meer een duiding van de erfgoedwaarden, een beschrijving met een opsomming van de erfgoedelementen en -kenmerken, naast beheersdoelstellingen en voorschriften voor instandhouding en onderhoud. Bij het ministerieel besluit horen een plan met de afbakening van het beschermde goed en de eventuele overgangszone, en een fotoregistratie van de fysieke situatie van het goed op het ogenblik van de bescherming. Op het plan staat aangegeven waar het bericht over het openbaar onderzoek moet worden opgehangen. Als er cultuurgoederen bij het monument horen, worden die omwille van de privacy opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij het ministerieel besluit.

Vanaf de voorlopige bescherming gelden er juridische gevolgen waar je rekening mee moet houden.

De doorlooptijd tussen een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming duurt maximaal 270 dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de voorlopige bescherming of de publicatie in het staatsblad. Die termijn kan één keer verlengd worden met maximaal 90 dagen. Als er binnen die periode geen besluit tot definitieve bescherming is genomen, vervalt de voorlopige bescherming automatisch.

Bekendmaking

Als zakelijkrechthouder ontvang je een aangetekende brief met een kopie van het ondertekende beschermingsbesluit met de bijbehorende documenten. Je hebt dan zelf dertig dagen de tijd om alle eventuele gebruikers van het goed en mogelijke andere eigenaars van de cultuurgoederen te informeren over de voorlopige bescherming. Is het goed intussen verkocht aan iemand anders, dan laat je dat binnen de 10 dagen aan ons weten zodat wij die persoon op de hoogte kunnen brengen. Je kan ook vragen om gebruik te maken van het hoorrecht.

We brengen ook de betrokken gemeenten op de hoogte van de voorlopige bescherming. Zij richten vervolgens een openbaar onderzoek in.

Gaat het om de bescherming van een cultuurhistorisch landschap, dan sturen we de zakelijkrechthouders een infobrief met een verwijzing waar het dossier kan worden geraadpleegd.

Het besluit tot voorlopige bescherming wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad.

Openbaar onderzoek

Het gemeentebestuur heeft vanaf de ontvangst van de betekeningsbrief dertig dagen de tijd om een openbaar onderzoek op te starten. Dat openbaar onderzoek wordt bekend gemaakt op de websites van de gemeente en het agentschap en via een affiche bij het onroerend goed dat beschermd wordt. We plaatsen daarnaast een bericht over het openbaar onderzoek in minstens drie dagbladen.

Het beschermingsdossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de gemeente en het agentschap. Eventuele interieurfoto’s, foto’s van cultuurgoederen en ander privacygevoelig beeldmateriaal worden er uit weggelaten. Dezelfde documenten kan je ook bekijken via https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/.

Tijdens het openbaar onderzoek heeft iedereen de kans om opmerkingen op of bezwaren tegen de voorlopige bescherming kenbaar te maken bij de gemeente. Het gemeentebestuur bezorgt ons deze reacties.

De gemeente kan beslissen om over de bescherming een hoorzitting te organiseren.