Wanneer is een beheersplan nog nodig als de regelgeving wijzigt?

 

De Vlaamse Regering keurde onlangs het besluit dat het Onroerenderfgoedbesluit zal wijzigen, principieel goed. Het besluit doorloopt nu de verdere stappen naar een definitieve goedkeuring en inwerkingtreding. De ingangsdatum is nog niet bepaald, maar vermoedelijk wordt dit begin 2019. De informatie die we hieronder meegeven, kan dus nog wijzigen. Bekijk de meest actuele informatie over de wijzigingen van de regelgeving.

Wat wijzigt er specifiek voor beheersplannen? In een aantal gevallen zal je geen goedgekeurd beheersplan meer nodig hebben om een erfgoedpremie aan te vragen. De onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan verdwijnt en de percentages van de erfgoedpremies veranderen.

We gaan er vanuit dat onderzoekspremies voor de opmaak van een beheersplan die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving aangevraagd zijn (poststempel), wel nog voor goedkeuring in aanmerking komen.

Wanneer heb je een beheersplan nodig?

Wil je in aanmerking komen voor een erfgoedpremie? Dan moet je in sommige gevallen de werken of diensten waarvoor je een premie aanvraagt, vermelden in een goedgekeurd beheersplan. In onderstaande tabellen lees je in welke gevallen een beheersplan nodig is volgens de huidige regelgeving én volgens de wijzigende regelgeving.

A. Het beheersplan gaat over: Volgens de huidige regelgeving: Volgens de wijzigende regelgeving:
beschermd monument (M) meestal noodzakelijk, ook als M een deel is van CL, SG/DG, AS en/of EL

niet noodzakelijk, ook niet als M een deel is van CL, SG/DG, AS en/of EL., tenzij * of in geval van B. Als je een beheersplan opmaakt voor CL, SG/DG, AS of EL en er ligt een M in, dan neem je dit M mee in het beheersplan (minimaal exterieur).

beschermd cultuurhistorisch landschap (CL), archeologische site (AS), stads- of dorpsgezicht (SG/DG), erfgoedlandschap (EL) noodzakelijk noodzakelijk
UNESCO-werelderfgoed niet noodzakelijk noodzakelijk
molens (als M maalvaardig is én voor het publiek ontsloten) meestal noodzakelijk niet noodzakelijk, tenzij * of in geval van B
onderwijsgebouwen noodzakelijk niet noodzakelijk, tenzij * of in geval van B
goederen in eigendom van lokale overheid noodzakelijk

niet noodzakelijk, tenzij geen M, maar wel CL, AS, SG/DG of EL. Of * of in geval van B

eredienstgebouwen noodzakelijk niet noodzakelijk, tenzij * of in geval van B (een kerkenbeleidsplan is wel nog noodzakelijk)
* twee of meer gespecialiseerde werkzaamheden noodzakelijk noodzakelijk

 

B. Het beheersplan dient om aanspraak te maken op: Volgens de huidige regelgeving: Volgens de wijzigende regelgeving:
ZEN-erfgoed

noodzakelijk

noodzakelijk

open erfgoed

noodzakelijk

noodzakelijk (een beheersplan is niet noodzakelijk voor de erkenning, maar wel als je aanspraak wil maken op een premie)

cultuurgoederen (als ze niet uitdrukkelijk vermeld zijn in het beschermingsbesluit)

noodzakelijk

noodzakelijk

meerjarenpremieovereenkomst

noodzakelijk

noodzakelijk

vermindering voorkooprecht of schenkbelasting

noodzakelijk

noodzakelijk

 

Wil je een vermindering van de personenbelasting aanvragen voor uitgaven voor beheersmaatregelen, werken of diensten, dan moeten deze laatsten vermeld zijn in een goedgekeurd en geldig beheersplan.

Mijn beheersplan is nog in opmaak, wat nu?

We geven je de volgende aanbevelingen mee afhankelijk van het stadium waarin de opmaak van het beheersplan zich bevindt.

Je maakt een beheersplan op met een onderzoekspremie:

 • De onderzoekspremie is aangevraagd maar nog niet toegekend?
  Je start met de opmaak van het beheersplan vanaf de toekenning van de onderzoekspremie.
 • De onderzoekspremie is aangevraagd en toegekend (vastgelegd)?
  Je start met de opmaak van het beheersplan.
 • De onderzoekspremie is nog niet aangevraagd?
  Je maakt een afweging op basis van de tabel of je al dan niet een beheersplan opmaakt.

Je maakt een beheersplan op zonder onderzoekspremie:

 • Je hebt enkel nog maar gesprekken gehad voorafgaand aan de opmaak van het beheersplan?
  Je maakt een afweging op basis van de tabel of je al dan niet een beheersplan opmaakt.
 • Het beheersplan is in opmaak (eerste versie ter nazicht bezorgd aan het agentschap)?
  Je werkt het beheersplan af.
 • Het beheersplan zit in eindfase (finale versie (bijna) ingediend)?
  Je werkt het beheersplan af.

Heb je nog vragen over beheersplannen en de wijzigende regelgeving? Neem dan contact op met je regionale dienst.