Wedstrijdreglement Onroerenderfgoedprijs

Het wedstrijdreglement van de Onroerenderfgoedprijs staat neergeschreven in een ministerieel besluit. 

Waaraan moet je project voldoen?

Aan de Onroerenderfgoedprijs kunnen alleen onroerenderfgoedprojecten deelnemen. Dat zijn projecten waar beschermd bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed centraal staan. Als je deelneemt, vragen we je ook om deel te nemen aan Open Monumentendag. Alleen de drie laureaten zijn verplicht effectief deel te nemen. Je verneemt of je laureaat bent in juni en kan je nadien nog inschrijven. Ben je een particulier en heb je vragen bij zo'n deelname aan Open Monumentendag? Aarzel dan niet om ons hierover te contacteren via communicatie@onroerenderfgoed.be.

Een project moet verder voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 1. Het onroerend erfgoed is beschermd. 
  Alleen beschermd of gedeeltelijk beschermd erfgoed kan deelnemen aan deze prijs. Wanneer er ook niet-beschermd erfgoed betrokken is, moet het niet-beschermde deel de opwaardering van het beschermde erfgoed tot intentie of tot gevolg hebben. Datzelfde geldt ook wanneer het erfgoed niet is beschermd op zichzelf, maar wel binnen een landschap of stads- of dorpsgezicht. 
 2. Het onroerend erfgoed is een voorbeeld van goed beheer. 
 3. Het is gerealiseerd in het Vlaams Gewest.
 4. Het past binnen het jaarthema.
  Aan de jaargang van 2023 kunnen alleen onroerenderfgoedprojecten deelnemen die in de regel niet publiek toegankelijk zijn. Twijfel je? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via communicatie@onroerenderfgoed.be om te bespreken in welke jaargang je project het beste past.
 5. Het project is maximaal vijf jaar vóór de uiterste datum van kandidaatstelling voltooid. 
  Het project werd met andere woorden afgerond op 1 maart 2018 of later. Bij archeologische sites kan het gaan om nog niet afgeronde projecten, op voorwaarde dat ze al zo ver gevorderd zijn dat de jury het verwachte eindresultaat kan beoordelen.
 6. Elk project kan maar één keer deelnemen.
  Een project kan bestaan uit verschillende deelprojecten. Je kan je inschrijven met zo’n deelproject of wachten tot het geheel afgerond is. Het onderdeel waarmee je deelneemt moet goed gedefinieerd zijn in je inschrijvingsformulier, voldoende 'gewicht' hebben en ook bij het plaatsbezoek voldoende aan bod komen.
 7. Het project heeft zich gehouden aan alle geldende wettelijke en decretale voorschriften en regelingen. 
 8. De initiatiefnemer of opdrachtgever is in de laatste tien jaar voor de kandidatuur niet schuldig bevonden aan een inbreuk of een misdrijf tegen erfgoed. 
 9. De Vlaamse overheid is geen eigenaar of beheerder van het betrokken erfgoed, ook niet gedeeltelijk.
  Het agentschap geeft als Vlaamse overheid geen geld aan een andere Vlaamse overheid. 

Hoe wordt je project beoordeeld?

Een jury beoordeelt de deelnemende projecten op:

 • Voorbeeldfunctie. Werkt het inspirerend voor andere projecten? 
 • Vernieuwend karakter. Geeft het blijk van een doordacht en vernieuwend concept? Zijn er nieuwe inzichten, methoden en technieken toegepast?
 • Maatschappelijke relevantie. Speelt het in op maatschappelijke uitdagingen? Draagt het bij aan de waardering voor onroerend erfgoed in het algemeen?
 • Betrokkenheid en engagement. Hoeveel mensen hebben een betekenisvolle rol gespeeld in de totstandkoming van het project?

Hoe verloopt de wedstrijd?

Het wedstrijdverloop kent drie fases: 

 • Eerst controleert het agentschap Onroerend Erfgoed of je project voldoet aan het wedstrijdreglement. 
 • Vervolgens bepaalt een jury de waarde van je kandidaturen, op basis van je inschrijvingsformulier, je foto's en een eventueel plaatsbezoek. 
 • Tenslotte formuleert diezelfde jury een voorstel over de laureaten en de winnaar. De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed neemt op basis van het juryrapport de finale beslissing. 

Als kandidaat houden we je op de hoogte van elke stap in het proces. 

Wie mag een project indienen?

Iedereen mag een dossier indienen, ook bijvoorbeeld een geëngageerde buurman. Ben je zo'n 'derde', dan vragen we je in het inschrijvingsformulier naar de gegevens van de opdrachtgever of initiatiefnemer. Die moet namelijk wel zijn of haar akkoord geven dat jij het project inschrijft. Let ook op. De opdrachtgever of initiatiefnemer is diegene die de geldprijs in ontvangst zal nemen. Volgens het reglement moet hij of zij voldoen aan twee voorwaarden:

 • De opdrachtgever of initiatiefnemer mag een privépersoon zijn, een privé-instelling, een openbare instelling of een openbaar bestuur.
 • De initiatiefnemer of opdrachtgever mag in de laatste tien jaar niet schuldig bevonden zijn aan een inbreuk of een misdrijf tegen onroerend erfgoed.

Download het volledige wedstrijdreglement:

Dit wedstrijdreglement is vastgelegd bij Ministrieel Besluit dat kan geraadpleegd worden in de Vlaamse Codex.