Werken aan vastgesteld erfgoed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Voor niet-beschermd erfgoed dat is opgenomen op een vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, gelden de volgende juridische gevolgen, die ook zijn ingebed in andere wetgevingen:

  • Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst kan een bouwheer een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te  houden (het Energiedecreet van 8 mei 2009).
  • Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen.  Zo is het mogelijk dat een hoeve in agrarisch gebied een functie krijgt die niet agrarisch is (Besluit van 28 november 2003, art. 10).
  • Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. In de sociale woningbouw geldt dat de kosten voor renovatie beperkt zijn tot een prijsplafond. Dat maximum wordt bepaald op basis van een simulatietabel voor investeringsverrichtingen, opgenomen in de normen waaraan sociale woningen moeten voldoen. Gaat het om de renovatie van beschermde woningen of woningen op de vastgestelde lijst, dan gelden er specifieke afwijkingen. De normen zijn te raadplegen op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). (Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017)
  • Voor de sloop van een gebouw of constructie heeft de bouwheer een omgevingsvergunning nodig. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, stelt het oprichten van bepaalde constructies vrij van vergunning, en ook de sloop ervan. Daarnaast stelt dit zogenaamde vrijstellingsbesluit de sloop van vrijstaande bouwwerken en constructies in bepaalde gevallen vrij van vergunning. Die laatste vrijstelling geldt echter niet voor vastgesteld erfgoed. Als vergunningverlenende overheid moet je je beslissing over de sloop van een onroerend goed uit de vastgestelde lijst motiveren en in de beslissing aangeven hoe je de erfgoedwaarden in acht hebt genomen.
    Sinds 1 januari 2017 geeft het agentschap niet langer advies bij vergunningsplichtige aanvragen over gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Met de implementatie van het kerntakenplan werd beslist om dit over te dragen naar de lokale besturen.
    We maakten een leidraad om je te ondersteunen in de beoordeling van sloopaanvragen van gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Vastgestelde houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Als er voor de kap van een item uit de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde een vergunning nodig is, dan moet je als vergunningverlener je beslissing motiveren en in je beslissing aangeven hoe je de erfgoedwaarden in acht hebt genomen.

Sinds 1 januari 2017 geeft het agentschap niet langer advies bij vergunningsplichtige aanvragen over erfgoed opgenomen in de vastgestelde Inventaris Houtige Beplantingen met Erfgoedwaard. Met de implementatie van het kerntakenplan werd beslist om dit over te dragen naar de lokale besturen.

Vastgestelde archeologische zones

Een bouwheer die werken wil uitvoeren in een vastgestelde archeologische zone, is sneller verplicht tot archeologisch vooronderzoek, al dan niet gevolgd door een opgraving.

Hij moet dan bij de vergunningsaanvraag voor werken aan een goed in een vastgestelde archeologische zone, een archeologienota laten opmaken en bij het aanvraagdossier voegen wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. Dit geldt ook wanneer de betrokken percelen slechts gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone die vastgesteld is.

Voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is een ontwikkelaar verplicht om een archeologienota te laten opmaken en bij het aanvraagdossier te voegen wanneer de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300m² of meer bedraagt. Dit geldt ook wanneer de betrokken percelen slechts gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone die vastgesteld is.