Werken aan of in de onmiddellijke omgeving van werelderfgoed

Wil je werken uitvoeren aan of in de buurt van een werelderfgoed, dan moet je je bewust zijn van de Uitzonderlijke Universele Waarde van dat werelderfgoed. UNESCO verwacht dat die Uitzonderlijke Universele Waarde niet aangetast wordt door nieuwe ontwikkelingen en dat de authenticiteit en integriteit gewaarborgd blijven. Je vindt meer informatie over deze "Outstanding Universal Value" op de website van UNESCO: per werelderfgoed kan je doorklikken naar meer informatie over het erfgoed en de Uitzonderlijke Universele Waarde. Je kan je ook informeren bij de regionale erfgoedconsulent

In België is Vlaanderen bevoegd voor het werelderfgoed. Daarom moet een vergunningsaanvraag voor werken binnen de kern- of bufferzone van een werelderfgoed in bepaalde gevallen voor advies voorleggen worden aan het agentschap. (Artikel 35, §3 van het Besluit van de Vlaams regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning)

We raden aan om al in de beginfase van je project contact op te nemen met de betrokken erfgoedconsulent. Samen met de consulent kan je de Uitzonderlijke Universele Waarde van het werelderfgoed bespreken en een eerste inschatting maken van de mogelijke impact van de werken op het werelderfgoed. 

Wanneer het project impact zou kunnen hebben op de Uitzonderlijke Universele Waarde, dan wil het Werelderfgoedcomité van UNESCO daarover zo vlug mogelijk geïnformeerd worden (voor er een onomkeerbare beslissing is genomen). Het Werelderfgoedcomité kan dan mee nadenken over een aangepaste oplossing, zodat de Uitzonderlijke Universele Waarde volledig bewaard blijft. In de praktijk in Vlaanderen wordt het Werelderfgoedcomité gecontacteerd na een informeel akkoord tussen de initiatiefnemer, de vergunningverlener en het agentschap.