Werken aan of in de onmiddellijke omgeving van werelderfgoed

Wil een bouwheer of ontwikkelaar werken uitvoeren aan of in de buurt van werelderfgoed? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de Uitzonderlijke Universele Waarde van dat werelderfgoed. UNESCO verwacht dat die Uitzonderlijke Universele Waarde niet aangetast wordt door nieuwe ontwikkelingen en dat de authenticiteit en integriteit gewaarborgd blijven. Je vindt meer informatie over deze "Outstanding Universal Value" op de website van UNESCO: per werelderfgoed kan je doorklikken naar meer informatie over het erfgoed en de Uitzonderlijke Universele Waarde. Je kan je ook informeren bij de regionale erfgoedconsulent. 

Net daarom is artikel 35, §3 in het Besluit van de Vlaams regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning ingeschreven. Vergunningsaanvragen voor percelen in de kern- of bufferzone van werelderfgoed moeten in bepaalde gevallen voor advies aan het agentschap voorgelegd worden.

Voor meldingen geldt deze verplichting om advies in te winnen niet. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van het werelderfgoed op het grondgebied van je gemeente of stad en van de Uitzonderlijke Universele Waarde van dit erfgoed. Zo kan je beter inschatten of de geplande werken een impact zouden kunnen hebben. Neem gerust contact op met een erfgoedconsulent van het agentschap om de geplande werken en hun impact op het werelderfgoed te bespreken.

Wanneer een bouwproject impact zou kunnen hebben op de Uitzonderlijke Universele Waarde, dan wil het Werelderfgoedcomité van UNESCO daarover zo vlug mogelijk geïnformeerd worden (voor er een onomkeerbare beslissing is genomen). Het Werelderfgoedcomité kan dan mee nadenken over een aangepaste oplossing, zodat de Uitzonderlijke Universele Waarde volledig bewaard blijft. In de praktijk in Vlaanderen wordt het Werelderfgoedcomité gecontacteerd na een informeel akkoord tussen de initiatiefnemer, de vergunningverlener en het agentschap.