Werking van de jury

De preselectiedossiers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan de jury. Deze jury wordt per oproep en thema samengesteld uit de bestaande pool van juryleden en medewerkers van het agentschap. Hiervoor maakt de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed een keuze uit de pool van juryleden. De profielen van de juryleden staan vermeld in de publicatie van de oproep.

Hoe wordt de jury samengesteld?

Bij het voorbereiden van de oproep zal het agentschap, afhankelijk van de vereiste deskundigheden, een aantal specialisten uit de pool uitnodigen voor deelname aan een jury van een concrete oproep. Het staat elke specialist vrij om zich al dan niet te engageren voor de jury in kwestie.

Elke geselecteerde jury voor een oproep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen, afhankelijk van de aard van de oproep. Minstens de helft van de juryleden behoort niet tot het agentschap. Er zullen oproepen zijn die minder multidisciplinariteit vragen of net meer. Dit kan zich vertalen in een kleinere of grotere jurygroep en wordt per oproep bepaald. Het staat vast dat:

  • het agentschap 2 of 3 juryleden afvaardigt
  • 3 of 4 experten uit de pool aangeduid worden
  • maximaal 2 buitenlandse experts op uitnodiging toegevoegd kunnen worden

Hoe beoordeelt de jury de dossiers?

Eén van de vertegenwoordigers van het agentschap neemt het voorzitterschap op. De voorzitter leidt de vergadering en vertegenwoordigt de jury bij contacten met de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed.

Het agentschap neemt de rol van secretaris van de jury op zich. Dit houdt in dat het agentschap de jury samenroept, de vergaderingen organiseert en zorgt dat elk jurylid formeel aangesteld wordt en over de nodige informatie beschikt om de opgelegde taken te vervullen. Ook zorgt het agentschap voor logistieke en inhoudelijke ondersteuning. Dit houdt onder meer in dat de dossiers inhoudelijk voorbereid worden. Dit gebeurt op basis van een plaatsbezoek aan de deelnemende projecten. Het agentschap zorgt ook voor een verslaggever tijdens de overlegmomenten. Deze verslaggever maakt geen deel uit van de jury en heeft geen stemrecht.

Bij de besluitvorming in de jury wordt gestreefd naar consensus. Mocht er toch gestemd worden en dit leidt tot een gelijkheid van stemmen, dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. De jury kan beslissen dat er bijkomend extern advies nodig is om tot een onderbouwd advies te komen. Zij legt de vraag dan voor aan het agentschap die bekijkt op welke manier deze vraag kan beantwoord worden.

Het agentschap bereidt het advies voor dat als output geldt van de jury. Dit advies bestaat uit een verslag van het overleg, een beoordeling per dossier op basis van de criteria, een rangschikking van de dossiers en een motivering van deze rangschikking. Dit advies wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de juryleden en na goedkeuring bezorgd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed.